Délmagyarország, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Frankfurter rundschau mutatják ismerősök. Doku360 - Alföldi: "Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve"

Kisalföld, Nkrumah, a Ghanai Semax társkereső elnöke és kormányfője hétfőn Moszkvában közös közle­ményt írtak alá. A közös közlemény rámu­tat: a jelenkor legfontosabb és leghalaszthatatlanabb problémája az általános és teljes leszerelés hatékony nemzetközi ellenőrzés mel­letti megvalósítása.

Transparent wie ein Gespenst Ffragezeichen

A szovjet kormány támo­gatja a ghanai kormány ja­vaslatait az afrikai béke megszilárdítására, különösen azt a javaslatot, amelynek értelmében Afrikát külföldi katonai támaszpontoktól és nukleáris fegyverektől men­tes békeövezetté változtat­nák. Mindkét ország kormánya határozottan elítélte az im­perializmust és a gyarma­tosítást minden formájában és megnyilvánulásában.

Mindkét kormány súlyo­san elítéli a francia gyarma­tosítók Tunézia elleni ag­resszióját. Mindkét ország kormánya támogatja a tu­néziai kormány követeléseit: Franciaország haladéktalanul szüntessen meg minden olyan cselekményt, amely sérti Tunézia függetlenségét és szuverenitását, vonják ki Tuniszból az összes külföldi csapatokat.

  • A Guldenburgok öröksége című NSZK-s sorozatot eredetileg és között vetítették, hazánkban is nagy sikert aratott, a 'es évek elején az Magyar Televízió vetítette először, később más csatornák is ismételték, utoljára a Story4 csatornán láthatták a rajongók a részeket.
  • Délmagyarország, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A Szovjetunió és a Ghanai Köztársaság kormánya egy­öntetű támogatásáról frankfurter rundschau mutatják ismerősök az Antoine Gizenga vezette törvényes kongói kormányt. Élesen elítélték a portugál gyarmatosítók an­golai kegyetlenkedéseit, és kötelességüknek tartják, hogy segítséget nyújtsanak a szabadságáért hősi harcot vívó angolai népnek.

frankfurter rundschau mutatják ismerősök

Mindkét ország kormánya felháborodását fejezte ki a Dél-Afrikai Köztársaság kor­mányának fajgyűlölő politi­kája miatt. A két fél határozottan elítélte Franciaország uralkodó köreinek az al­gériai kérdés békés meg­oldásának megakadályo­zására irányuló mester­kedéseit.

frankfurter rundschau mutatják ismerősök

A ghanai kormány tájé­koztatta a Szovjetunió kor­mányát arról a szándékáról, hogy részt vesz a semleges országok vezetőinek belgrá­di értekezletén. A nem­zeti ünnep alkalmából dr. Münnich Ferenc, a kormány elnöke táviratban üdvözölte Fidel Castro miniszterelnö­köt, dr.

Sík Endre külügy­miniszter pedig Raul Roa külügyminisztert.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa ugyancsak táviratban üdvö­zölte a népek barátságának kubai intézetét. A kubai forradalom év­fordulója alkalmából a Ha­zafias Népfront és az Or­szágos Béketanács elnöksége közös táviratot intézett az ENSZ titkárságához azzal a kéréssel: vesse latba min­den tekintélyét, hogy a rö­videsen összeülő montevideoi konferencia ne lehessen az Egyesült Államok újabb provokációjának kiinduló­pontja. MTI Tunézia népe nem tűri a bizertai támaszpontot Burgiba sajtóértekezlete Burgiba elnök kedden dél­előtt az elnöki palotában sajtóértekezletet tartott, amelyet a tuniszi rádió egy­idejűleg közvetített.

Az elnök bejelentette, hogy Tunézia ismét a Biz­tonsági Tanács elé kívánja vinni a bizertai kérdést.

Hangoztatta, hogy a franciák egyszerűen nem vesznek tu­domást az ENSZ határoza­táról és nem vonulnak visz­­sza eredeti állásaikba. Burgiba hangsúlyozta, az elmúlt néhány nap bebizo­nyította a világnak, hogy a tunéziai nép nem tűri a bizertai támaszpontot az or-1 szág területén, ugyanakkor j bebizonyosodott az is, hogy Franciaország ennek ellené­re kitart a támaszpont fenn­tartása mellett.

A továbbiakban elmondot­ta, hogy felkérte a testvér­népeket, küldjenek csapato­kat, tüzérséget, repülőgépe­ket, légvédelmi ágyúkat és tankokat.

frankfurter rundschau mutatják ismerősök

Felszólította eze­ket a népeket arra is, hogy amennyiben területükön francia támaszpontok van­nak, indítsanak harcot ezek felszámolásáért. Mindkét okrmánynak az a véleménye, hogy a semleges országoknak, a szocialista államoknak, valamint a nyugati hatalmaknak és szö­vetségeseiknek egyenjogú és tényleges képviselettel kell rendelkezniök az ENSZ szer­veiben.

Ennek megfelelően változások szükségesek e szervek felépítésében és ösz­­szetételében.

frankfurter rundschau mutatják ismerősök

Az ENSZ sike­res tevékenységének egyik legfontosabb feltétele, mind­két kormány legmélyebb meggyőződése szerint, a Kínai Népköztársaság törvényes jogainak ér­vényesítése a nemzetközi szervezetben.

A ghanai kormány meg­értést tanúsított a szovjet kormánynak a német béke­szerződés megkötésére és a nyugat-berlini helyzet ren­dezésére tett javaslatai iránt. A ghanai elnök ismétel­ten meghívta Nyikita Hrus­­csovot, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökét, tegyen hivatalos látogatást a Ghanai Köztársaságban.

Doku360 - Alföldi: "Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve"

A szovjet kormányfő kije­lentette, hogy el szándéko­zik látogatni Ghánába, amint erre lehetőség nyílik. MTI Az imperialista világban jelenleg a vezető körök saj­tója háborús hangulatot, hisztériát igyekszik kelteni. Meg kell azonban állapítani, hogy ezen hisztériakeltés mögött a légkör mestersé­ges elmérgesítése van első­sorban, mivel igazában sen­ki sem akar Nyugat-Berlin­­ért meghalni — a német militaristák kivételével, de ők is csak másokat akarnak bevonni veszélyes kaland­jukba.

A hisztériakeltés mögött főleg az a törekvés rejlik, hogy az imperialista hatalmak ezzel megjavítsák saját pozíciójukat az általuk is elkerülhetetlennek meg­ítélt tárgyalások esetében azt hiszik, hogy a szocia­lista országok így nagyobb kompromisszumra lesznek hajlandók.

  • Uj Kelet,
  • Uj Kelet, február ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Június közepe óta a nyugatnémet tőkés lapok gazdasági rovataikban frankfurter rundschau mutatják ismerősök más hangon írnak, mint a politikai oldalon. Az idegesség a berlini papíroknál kezdődött.

frankfurter rundschau mutatják ismerősök

De nemcsak a nyugat-ber­lini, hanem összességében a nyugatnémet fegyverkezési trösztök papírjait is érintet­te ez a tendencia. A Kreml követeléseit óta ismerjük. Számos rész­vényes számára ezen ismert tények csupán újra tudato­sodtak.

frankfurter rundschau mutatják ismerősök

A londoni szovjet kiállítás sikere Tizenötödik napja áll nyit­va a közönség előtt London­ban a szovjet ipari kiállí­tás. A szövetség munkájának fon­tos része a fiatal írók neve­lése, alkotó munkájuk se­gítése.

A következő hóna­pokban az írószövetségben szeretnék kialakítani a fia­tal írók ideológiai képzésé­nek különböző formáit.