Georges Bataille: Az erotika - PDF Free Download

Hullám niederrhein egyetlen, Látogató barátok - iskolacsere Lengyelországban

Nagyvilág, Budapest, Mûveinek ismerete nélkül vajmi kevés esélyünk van rá, hogy megértsük a század második felének francia filozófiai és irodalmi irányzatait.

В глубине души она понимала, что абсурдно обвинять в нерадивости Стратмора, который был беззаветно предан своему делу и воспринимал все зло мира как свое личное. «Попрыгунчик» был любимым детищем коммандера, смелой попыткой изменить мир. Увы, как и большинство других поисков божества, она закончилась распятием. - Хорошо, - сказала.  - Я немного погорячилась.

Írásai alapvetô hatást gyakoroltak Blanchot, Foucault, Derrida, Barthes és mások munkáira, fogalmai és gondolatai lépten-nyomon visszatérnek a kortárs filozófiában.

Ha fel kellene sorolnunk a múlt század második felének jelentôs francia elméleteit a szexualitásról, Lacan, Foucault, Deleuze és Guattari mellett mindenképpen említenünk kellene Bataille nevét is. Mindezek ellenére magyarul egy-két novelláján és tanulmányán kívül eddig szinte alig olvashattunk tôle valamit.

Extrém hullámok a külföldi szörftábor helyszínén

A most megjelent kötet elôször enged részletesebb betekintést a szélesebb hazai olvasóközönség számára Bataille filozófiájába. De nem csak az erotika. Vagyis a lehetetlen megkísértése, hiszen ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a kontinuitás egységéhez, hogy túllépjünk a megszakítottságon, saját létezésünket, létezésünk alapfeltételét — a diszkontinuitást — kellene legyôznünk, ami csak és kizárólag a megsemmisüléssel lehet egyenlô számunkra.

A transzgresszió így olyan tett, olyan lépés, mely valójában sohasem következik be, sohasem következhet be.

Georges Bataille: Az erotika

A túllépés lehetetlensége, és ugyanakkor ennek mégis megkísérlése, azaz a transzgresszió — Bataille nem kevesebbet állít — az erotika és a vallás közös alapja. A halál így a par excellence transzgresszív esemény, amelynek során akkor és csak akkor, éppen abban a pillanatban következne be a vágyott cél elérése, amikor a célt érô maga megsemmisül.

hullám niederrhein egyetlen például a mondat társkereső

Vagyis a lét megszakítatlan teljessége sohasem érhetô el a megszakított létezô, az ember számára. De a vágy teloszának elérhetetlensége nem semmisíti meg a vágyakozást, hanem éppen ez a megvalósíthatatlanság az — mondja Bataille —, ami lehetôvé teszi, fenntartja és felkorbácsolja a vágyakat.

Johannes-Althusius-Gymnasium Bad Berleburg (JAG)

Hiszen a vágy épp a távolság miatt az, ami, avagy elenyészik, mihelyt célhoz ér. Részben és ideiglenesen gyakorolhatja a tiltottat, bár soha nem szerezheti meg, érheti el végérvényesen és abszolút módon, sohasem számolhatja fel a tilalmakat teljesen — azok transzgresszív, paradox, a testbeszéd flört sugallják kapcsolódó jellegénél fogva.

  • Мы слухачи, стукачи, нарушители прав человека.
  • Через несколько мгновений компьютер подал звуковой сигнал.
  • Georges Bataille: Az erotika - PDF Free Download
  • Johannes-Althusius-Gymnasium Bad Berleburg (JAG)
  • Двигаясь к будке, он нащупывал в кармане деньги.

Mindezek által — a transzgresszió révén — a tilalmak kitüntetetten a szexualitással, a vallással, valamint a halállal kapcsolatosak. Bataille elemzésében mind az erotika, mind a vallás közeli kapcsolatban van az erôszakkal, a létezésen erôszakot tevô halállal, amely minden transzgresszió alapja.

Mindegyikben ugyanaz az erô, a létezés megszakítottságán túllépni igyekvô vágy munkál. Az erotika és a szentség, a szerelem és a vallási áldozat — azaz a transzgresszió — ilyen értelemben belsô tapasztalat. Ezen a ponton Bataille gondolatmenete számos elemében kapcsolódik barátja, Blanchot, valamint Lévinas írásaihoz aki szintén közeli kapcsolatban állt Blanchot-val.

Gallimard, Paris, In: uô. Latin Betûk, Debrecen, Így pedig Derrida, Foucault és Blanchot is élesen elválasztja a transzg- ressziót a Bataille által is említett hegeli modelltôl, hiszen bár a transzgresszió valóban felfüggeszti az ellentéteket, mégsem lép azokon túl valamilyen magasabb egység felé, nem következik be az Aufhebung. Ennek a kettôsségnek sohasem szakad vége.

De ez a kettôsség fogja össze és lendíti elôre.

hullám niederrhein egyetlen nő keresi fizetés

Az erotika felépítését tekintve két jól elkülöníthetô részbôl áll: az elsô A tilalom és a transzgresszió címet viseli, és tulajdonképpen ez Bataille erotika-könyve; a második, a Tanulmányok az erotikáról, Bataille azonos témájú recenzióinak, cikkeinek gyûjteménye.

A magyar kiadás fordítói is ezen szerkezeti tagolást követve osztoznak a szövegen.

hullám niederrhein egyetlen ebay apróhirdetések egyedülálló nők

A tilalom és a transzgresszió Dusnoki Katalin munkája, míg a tanulmányokat rajta kívül még hárman N. Kiss Zsuzsa, Somlyó György és Vargyas Zoltán fordították, valószínûsíthetôen azért, mert ezek közül több már korábban, önállóan is megjelent.

A könyv impresszuma számos érdekességet tartalmaz.

Hullám niederrhein egyetlen például, hogy a magyar kiadó nem emlékszik pontosan az eredeti kiadás copyrightjának évszámára helyett at ad megvalamint azt is, hogy a fordítást senki sem vetette egybe az eredetivel pedig talán nem lett volna hátránys ami a legérdekesebb, a fordítók közül ketten is közremûködtek a könyv XIV. Hullám niederrhein egyetlen közelebbrôl szemügyre vesszük Az erotika fôszövegének, A tilalom és a transzgresszió címû résznek a fordítását, megállapíthatjuk, korrekt, magyarul jól olvasható interpretációval van dolgunk.

A magyar szöveg legnagyobb érdeme, a magyarossága, sajnos egyben a fordítás legnagyobb gyengeségének 78 forrása is. A probléma sokkal inkább koncepcionális, mint nyelvi természetû.

Кто он .

Ki kell emelnem, hogy csak elvétve találkozhatunk nyelvileg, nyelvtanilag helyteleníthetô fordítási megoldással. Ugyanakkor a fordító sokkal inkább tekinti szépirodalmi, mint filozófiai szövegnek Bataille könyvét.

Ezáltal pedig — bár végig ügyel a szöveg nyelvére, stílusára és érthetôségére — sajnos egyáltalán nem célja, hogy az azonos francia filozófiai terminusokat azonos magyar kifejezésekkel adja vissza.

Szuper felhasználó 44 kB Sok berleburgi és wittgensteini ember kapta meg a saját képét az idei irodalomtanfolyam sorsáról a JAG-ban, így a képeket egyszerűen itt hozzák nyilvánosságra emlékekként.

De ha azt a szerzô terminusértékkel állandóan ugyanúgy használja — miként Bataille teszi —, nem lehet egyszerre több szinonimával magyarítani, mert ezzel épp a terminus technicus azonosíthatósága, felismerhetôsége vész el. A fordítás így arra sem hullám niederrhein egyetlen, hogy a magyar filozófiai szaknyelv bevett és ismert fogalmait alkalmazza, ahogyan arra sem, hogy más, már lefordított Bataille-írásokkal vagy Bataille-ról szóló szövegekkel összhangban maradjon.

Érthetetlen számomra az is, hogy az eredeti szöveg kurzivált részeit, valamint sorkihagyásait mikor, miért és hogyan veszi, illetve nem veszi át az elsô rész fordítása. Mindezek ellenére a könyv ezen része is jól olvasható és érthetô magyarul, ugyanakkor azok számára, akik a filozófus Bataille-ra is kíváncsiak, feltétlenül ajánlanom kell az eredeti szöveg párhuzamos használatát.

  • Придется проверить тысячи строк программы, чтобы обнаружить крохотную ошибку, - это все равно что найти единственную опечатку в толстенной энциклопедии.
  • Я слышал, она его уже достала.
  •  - Единственное различие - их атомный вес.