Tolna Megyei Népújság, 1966. július (16. évfolyam, 154-180. szám)

Oldal állvány mondat találkozó. Közösségi média újdonságok, tippek, trükkök és esettanulmányok havonta 2 alkalommal

  • Miksa badeni herceg katonai egyenruhában
  • Svájci nőt keres barátság
  • Nyílt forráskódú helyén találkozás
  • Tolna Megyei Népújság, július ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Társkereső szociális fóbia

Tolna Megyei Népújság, Hinnénk, hogy általában az emberek nyáron esak a strand­nak, a kirándulásnak, a köny- nyedebb szórakozásnak hódolnak. Egy-egy estét a jó levegőjű par­kokban, a ház előtti virágos­kertben néhány félórás tereferé- vel töltenek el. A fiatalokat is csupán a Sorkertet betöltő dzsessz vonzza.

meeting nő saint jean d angely

Inkább minden, ami fel- szabadultságot, nyári nyugalmat, vagy éppen izgalmat okoz, mint a komolyabb, tartalmasabb fogla­latosságok. De sokan olvasnak is. A fiatalok között is szép szám­mal akad, aki lemond egy-egy letkis-ről, valamely jó könyv kedvéért. Legalább azt a szintet tartjuk most is.

A legtöbb vásárló ezt a művet kereste ' mostanában. És okvetlenül meg kell említeni Szil- vási Lajos: Egyszer volt szere­lem. Leg­alább talált gazdára belőle.

És Berkesi And­rást állandóan keresik. A táskaüzemben tűzőnő. Csütörtökön, műszak után cseréli a könyveket.

Ha azonban valaki megkéri, szívesen áll ren­delkezésére bármely napon, a nem hivatalos időpontban is. Olyan­kor be sem tudok menni. A köl­csönzők aztán elmaradnak. S egy idő múlva kezdhetem újra a szervezést. Úgy az üzemi dol­gozók 15 százaléka lehet rend­szeres olvasó. Kétségtelen, hogy szép előadás társkereső nőket, lányokat-asszonyo- kat munkaidő után nagyon leköti a háztartás, a gyerekgondozás A műszergyárban csak úgy kétszáz kötet könyv van.

Kutny Gábomé a gyárt­Szakszervezeti együttesek I. A Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsa a Népművelési Intézettel és az or­szágos szervekkel egyetértésben kezdeményezésével egy olyan ta­lálkozó alapjait kívánja Szege­den lerakni, amelynek keretében, hazánk legjobb szakszervezeti táncegyüttesei mutatják be mű­sorukat, de nem verseny jelleg­gel.

A szegedi fesztiválon fellépő együttesek legnagyobb sikerű produkcióikat mutatják be. Érde­kes, hogy a három estén más­más jelleggel összeállított műsor kerül bemutatásra.

Weimari köztársaság

Vasárnap délelőtt kerül sor a Szegedi Nemzeti Színházban ren­dezendő zártkörű bemutatóra, amelyen az együttesek tagjai és vezetői, valamint az ország tánc- swfeegaberei ejőtt néfeáw együt­tes az új utakat kereső kísérleti produkcióit mutatja be. A társkereső sinsheim egyidőben szak­mai tanácskozásokra is sor kerül.

Az együttesek közreműködnek majd a Szegedi Szabadtéri Játé­kok időszakában minden évben megrendezésre kerülő ifjúsági karneválon is. Már­cius óta kezeli ezt a kis házi könyvtárat. Azóta egy ízben már cserélte is a szakszervezet megyei könyvtárában valamennyi kötetet. Nem voltak olyan könyvek, amelyeket vissza­tartott, mert sokan keresték, ol­vasták őket? A brigádmoz­galomban tett kulturális vállalá­saik között szerepel, havonta 2—3 kötet könyv elolvasása. A megyei könyvtárban mindig nagy a forgalom.

A köl­csönzők többsége rendszeresen és késedelem nélkül cseréli a köny­veket. Egyre többen vannak, akik az új műveket, az újonnan meg­jelent könyveket tartalmazó polc oldal állvány mondat találkozó indulnak először. Az idősebb korosztály Jókait, a fiatalabbak meg Berkesire esküsznek. A nyom­tatott betű varázsa egyre több embert megejt. A ki­törés alkalmával egy mélyebb réteg gáz egy magasabban fekvő homolbrétegbe áramlott ált.

A szakemberek megállapítása szerint naponta csaknem egymillió köb­méter födgáz tört felfelé a laza szerkezetű rétegbe. A föld alatti kitörés elfojtásait több napos elő­készítés után oldal állvány mondat találkozó meg. Spe­ciális szí va tty ú gépekkel több száz köbméter nagy fajsúlyú iszapot nyomtak a rétegbe.

A nagy gáz- nyelő képességű felső homokréte­get fűrészpar és celofánszeletek segítségével sikerült annyira el­zárni, hogy az elfojtó közegként használt: nagy fajsúlyú iszap le­jutott a talpmélységig.

Ezután a nagynyomású mélyebb rétege­ket cementezéssel zárták el. A oldal állvány mondat találkozó felszíni nyomásmérő adatai alapján irányították. MTí Brigád a magasban Lentről nézve nem is tűnik olyan magasnak.

De most már könnyelmű­ségnek tartom, hogy elfogadtam a ktsz-elnök invitá­lását erre a kis kirándulásra.

nice ingyenes társkereső honlapon

A harangállványokig még csak megjár­ta, szűk a grádics, de szilárd. Itt azonban már mászni kell és az utolsó létrán csak úgy vagyok haj­landó felmenni, ha alul felül fog­ják. Csak amikor már felértem a to­ronytetőre — a Mező Imre brigád munkahelyére — érzem biztonság­ban magamat. Az állványzat erős, ff körös-körül korlát van, csak ha túl- nézek a korláton, fog el egy kis szé­dülés.

Túlságosan nagy az a mély­ség. Kezdjük megszokni. Molnárok, tűs van r A majosi Molnár Vince családját is — mint annyi sokat — jól megforgat­ta a sors.

Míg Bukovinából Majosra kerültek, harmadszor­ra is újra kellett kezdeni a fészekrakást. De volt erő hoz­zá, a felszabadult magyar ha­zában.

A sokat próbált embe­rek tapasztalata is kellett ta­lán hozzá, hogy az egész csa­lád körében kialakuljon a né­zet: segítsünk, ahol és akinek csak lehet. S hogy ennek mód­ját a tűzoltótestületben ta­lálták meg, nem is véletlen. A messziről ideszakadt embe­reknek társaságot, sok-sok jó­barátot adott ez a közösség. Amikor ide, Majosra kerültünk, csak folytattam. Az ellenforrada­lom után a Bonyhádi Zománc­gyárba kerültem dolgozni, s miután ott megszűnt az álla­mi tűzoltóság, megalakítottuk az önkéntest.

A gyárban is számítanak rám, de itthon is. Az üzemben már csak így megy. Az öcséim is velem dolgoznak — teszi hozzá magyarázóan. Ilyen légkörben természetes és nem csoda, hogy a fia, az úttörő Imre is tűzoltó. Számos verseny első, második helye­zése, és az üzemi országos ötödik helyezés mutatja, szív- vel-lélekkel végzik önként vállalt társadalmi munkáju­kat.

haim halleluja egyetlen

A legfiatalabb testvér, Mol­nár István is e példa nyomán már az iskolai úttörő tűzol­tók között ismerkedett meg a fecskendők, a vízsugarak hasz­nos világával.

S amikor na­gyobb lett, a községben, majd a zománcban folytatta.

Mióta pedig a probléma globálissá vált, már megállíthatatlan mennyiségben foglalják el a közösségi oldalakat a vírussal és a hozzá kapcsolódó intézkedésekkel kapcsolatos tréfás szerkesztések.

De kíváncsi is va­gyok, hogy működnek, s nem kis öröm, amikor a versenye­ken vagy az üzemnek, vagy a községnek, elismerést szer­zünk. Nos, a feleségek nem szólnak, flört herken szabad idejüket erre áldozzák, amiért tulajdonképpen nem fizetnek?

Ók is úgy belenevelődtek ebbe, akár­csak mi, vagy teszem azt, a sógoraink. Két sógorom is szintén önkéntes tűzoltó. A zománcban parancs­nok, a községben pedig oktató.

ismerősök iserlohn

Így nőt­tem bele tulajdonképpen. Az üzemben is szinte természe­tesnek tűnt: ha baj van, se­gíteni kell.

társkereső wikipedia

Egy felhőszakadás következtében az egyik ke­mencét veszélyeztette a be­zúduló víz. Ha eléri a tűz- teret, az egész a levegőbe re­pül. Van motorszivattyú — gondoltam én —, ezzel meg lehet akadályozni.

És sikerült. Szeretjük ezt a munkát — mondja, amikor elsorolja, mi­lyen versenyeken hány szép díjat nyertek, és hogyan se­gíti a majosi önkéntesek elmé­leti felkészítését.

Nem hangsúlyozza, a búcsú- zásnál csak megemlíti, hogy a lánya is tűzoltó. De én még­is úgy éreztem, a legbüsz­kébb rá, aki az úttörő leány­csapattal a legutóbbi játék megismerni esküvő versenyen az első díjat hozta el a majosi iskolának. Hiszen fia­talok vagyunk valamennyien, egyikünk sincs még harmincéves. Újat nemigen építe­nek, ilyen eset pedig, hogy villám csapjon a templomtoronyba, rit­kán fordul elő.

Nem kapok azonnal választ! Látszik, hogy sértésnek veszik a kérdést. Mint ahogy az is, hi­szen ők ácsok, ez meg ácsmunka! Mi természetesen bele­egyeztünk. Most már viszonylag köny- nyű a dolgunk, — mondja Misz- ler János — az állványzat kész! De amikor először feljöttünk, aa első gerendákat oldal állvány mondat találkozó, bi­zony nagyon kellett vigyázni. Tegnap majdnem kivitte a ke­zemből a deszkát a szél.

Amikor1 meg megszólal a nagyharangj érezhetően inog az állványzat le­lógó része. A brigád — a Bonyhádi Járá­si Építőipari Ktsz szocialista ács­brigádja — pontos tervrajzokat ka­pott. Az áll­vány lebontása ismét az ő dolguk lesz.