Welcome to Scribd!

Sabine egyetlen balingen

Em¬ lékezünk most mi is, nem is tehetünk másképp, amikor nemzeti kultúránk múltjáról, a Kárpát-medence kora újkori műveltségé¬ ről cserélünk eszmét, s e témakörben vitatjuk meg az újabb kuta¬ tási eredményeket. Ha a régi magyarországi szellemi életről s annak európai kontextusáról fejtik ki nézeteiket a szakma képviselői, elkerülhetetlenül szembesülnek Klaniczay Tibor életművével, s az ő tételeivel egyetértve vagy vitázva, azokat alapul véve, avagy továbbgondolva, eszmecseréik középpontjába kell azokat állítani¬ uk.

Mátéfi: Vannak még tartalékaink Mátéfi Eszter: Mi úgy jöttünk ide, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, ami természetesen a győzelmet jelenti. Ez azonban nem tétként nyomasztja a lányokat, hiszen ez nem elvárás volt, hanem szerettük volna olyan szempontból a legjobb eredményt elérni annak, hogy otthon ki tudjuk harcolni a továbbjutást.

Mivel most ez éppen a szintézisteremtő tudós halálának ke¬ rek évfordulóján történik, a visszatekintés nem csupán szakmai kötelesség, de különlegesen megtisztelő lehetőség is. A jelen kon¬ ferencia nyitányán elhangzó szavaknak nem is lehet más céljuk, mint hogy inspirálják ezt a kollektív emlékezési folyamatot, meg¬ kíséreljék felidézni s távlatba állítani azt az életművet, amely tudományterületünkön korszakos jelentőségűnek bizonyult, s amely fő vonalaiban jelenleg is irányadó a régi magyar irodalom és művelődés historikusai, a tradíciók feltárói, s a több évszáza¬ dos szövegek mai újraolvasói számára.

Éppen tíz éve érte a fájdalmas és pótolhatatlan veszteség a magyar tudományos életet: A minket most tanácskozásra egybeszólító csengő ugyanaz, amelyikkel ő gyűjtötte egybe a ko­ rai újkor műveltségének szakértőit, tapasztalt kutatókat és fiata­ lokat, egyetemi oktatókat és hallgatókat, textológusokat és bibliotékáriusokat, teológusokat és művelődéstörténészeket, s gyakran a többi rokon tudomány képviselőit is, művészettörténé­ szeket, nyelvészeket, etnográfusokat s az idegen nyelvű filológiák tudósait.

Annak érdekében, hogy az elmúlt korok eszmei és mű­ vészi értékeit feltárják, értelmezzék, a régiséget a jelen alakító tényezői közé iktassák be. Miként Vitéz János egykori váradi könyvtár­ szobájában, úgy a Ménesi úton is, meg az országszerte működő egyéb szellemi műhelyekben is az interdiszciplinaritás jegyében gyűltek mesterük köré a múlt kutatói, hazaiak és külföldi vendé­ gek egyaránt.

  1. Если им что нужно, то обязательно еще вчера.
  2. NSA.
  3. Но снова и снова он протягивал руку, так, чтобы люди обратили внимание на кольцо.
  4. A get- to- know
  5. «ТРАНСТЕКСТ» не может с ним справиться.
  6.  Сейчас произойдет передача, - предупредил Смит.

A szabad és kreatív gondolatok otthonra találtak ebben a környezetben, s a tudományos közélet perifériájára szo­ sabine egyetlen balingen vagy szorított szakembereknek is teret, feladatot s olykor egzisztenciát is biztosított e kutatócsoport, Schulek Tibor, Botta István, Holl Béla, Bónis György és sokan mások szólhatnának erről, ha még köztünk lehetnének.

Minthogy a hungarológián túl az egész magyar humán tudományos közélet is épült és gyarapo¬ dott Klaniczay Tibor szakmai és szervezői aktivitása által, az ő idő előtti sabine egyetlen balingen feletti gyászunk is közös volt, indokolt tehát, hogy együttesen, ezúttal is a társtudományok képviselőivel együtt tekintsünk vissza az iskolateremtő professzor alakjára és ránk testált életművére.

De vajon mi az, ami most, tíz év múltán is, fontosnak, tanulsá­ gunkra szolgálónak, újonnan is megfontolásra érdemesnek mu­ tatkozik Klaniczay Tibor szellemi örökségéből?

Mert párját ritkítóan gazdag örökség az, amit Klaniczay Tibor reánk hagyományozott. Közös veszteségünket panaszló nekrológoknak, az életmű mél¬ tatásának, a tudósra és szakmai példaképre történő baráti, tanít¬ ványi, munkatársi visszaemlékezéseknek érthető módon eddig sem voltunk híján, a szűkebb tudományos közösség pátosztól idegen¬ kedő korunkban is kifejezésre juttatta érzelmeit, tiszteletét és hᬠláját a tőle tanultakért, a tőle elleshető szakmai és emberi kvali¬ tásokért.

Bergrallye Kitzeck 2021 - Highlights

Az ItK négy nekrológgal és egy kutatástörténeti tanulmánnyal adózott egykori főszerkesztője - s bízvást mondható: legaktívabb munkatársa - emlékének, s jellemző az is, hogy mindez éppen az általa inspirált utolsó partnervermittlung szlovákia anyagával egyazon számban jelent meg, sajnos, ő már nem érhette sabine egyetlen balingen a közköltészetről és kora újkori népi kultúráról tartott tatai ülésszak eredményeinek közreadását.

Még ugyanebben az évben az Társkereső rossz tapasztalat adott közre egy nekrológot s 32 visszaemlékezést, az utóbbiak mind¬ egyike a Mester iránti hála és tisztelet jele, híven tükrözve azt a sokszínűséget, amelyet az ő munkássága és egyénisége jelentett.

Két évvel később a szűkebb szakma tisztelgését jelentette az a reprezentatív gyűjtőkötet, amely Jankovics József szerkesztésé¬ ben fogta össze a hazai és a külföldi szakembereket s állított mél¬ tó emléket Klaniczay Tibornak 31 tanulmány s a személyi bibli¬ ográfia összeállításával.

Mi sem természetesebb, mint hogy szeretett professzorunk ha­ lálának már ötödik évfordulóján, ben is összegyülekezett a szakma: az egykori munkahely, mint a legilletékesebb intézmény szervezte meg ekkor az összejövetelt, amelynek során a Ménesi úton emléktábla és dombormű felavatásával s szakmai előadᬠsokkal hajtottunk fejet emléke előtt s juttattuk kifejezésre, hogy munkásságának sabine egyetlen balingen is élő s ösztönző ereje van a régebbi korok kultúrájának kutatói számára.

Osztályán is elhangzik majd róla egy emlékbeszéd. Tisztelt Konferencia! Kedves Barátaim! Klaniczay Tibor min¬ dig is országos méretekben, a nemzeti kultúra egészében gondol¬ kodott s a szakmai munka szervezésében külön is nagy súlyt he¬ lyezett a Budapesten kívüli szakemberek mozgósítására, a fővᬠroson kívüli felsőoktatási intézmények, egyetemi és főiskolai tanszékek, könyvtárak, múzeumok szellemi erőinek galvanizálᬠsára, a regionális kutatások támogatására.

Ezt tekintetbe véve aligha lehet kérdéses, hogy a budapesti emlékülés után kellő mér­ tékben indokolt épp ezen a helyen, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának székházában felidézni emlékét.

sabine egyetlen balingen örmény társkereső

Emlékezhetünk még arra az időre is, amikor a szakma három legnagyobb tekintélye¬ ként a Klaniczay-Tarnai-Bán Imre hármast tartottuk számon, s Bán Imre és tanszéke több emlékezetes konferencián volt házi¬ gazdája a Klaniczay vezette kutatócsoport ülésszakainak. Az el¬ múlt évtizedek debreceni szakmai eseményeiben jelentős részt vállalt Klaniczay Tibor, máig emlékezetes, amint a nagy huma¬ nista személyiségek kultuszáról szóló előadását tartotta az egye¬ tem zsúfolásig megtöltött XII-es termében, ahol még a dobogó szé¬ lét is körbeülték a hallgatók.

Női kézilabda: Mátéfi kijelölte a németek ellen készülő bő keretét

S felidéződik előttünk az is, hogy kirándulásaink alkalmával mily érdeklődéssel tekintette meg a környék - például Álmosd - nevezetességeit, de a hortobágyi csár¬ dában lezajló, konferencia utáni jókedvben is a humanistákra jel­ lemző életörömmel vett részt. Egy alkalommal külön kérése volt, hogy egy debreceni mézeskalácsos műhelyébe kalauzoljuk el, amit azután a tőle megszokott figyelemmel tekintett meg.

Kevéssé köz¬ tudott, hogy mennyire szívén viselte a Csokonai-kritikai kiadás munkálatait, erről a tanszéki irattárban fennmaradt levelei tesz¬ nek tanúbizonyságot. Hosszan sorolhatók lennének még a Klani- czayt Debrecenhez sabine egyetlen balingen emlékek, az ő révén az itteni kutatók szᬠmára biztosított lehetőségek, támogatások, szakmai feladatok, amelyek azonban mindig az országos tervekbe, a nemzeti kultúra kutatásának tágabb szakmai programjába épültek be, csakúgy, mint a szegedi, pécsi és más projektek is.

  • Egy éjszaka társkereső quebec
  • A 16 HETE HALMOZÓDÓ ÖTÖSSEL 1 MILLIÁRD MILLIÓT NYERHET! - PDF Free Download

A regionális és az orszá­ gos szellemi életnek, a hazai kultúrának és a nemzetközi kontex¬ tusnak az egyidejű szem előtt tartása köztudottan tudósi habitu- 18 sának egyik legjellemzőbb vonásaként él a köztudatban, aligha lehet hát kétséges, hogy a tőle reánk hagyományozott szellemi örökség felidézése itt és most indokolt. Sokan és sokféleképpen igyekeztek már magyarázatot találni arra a kisugárzó erőre, szellemi energiára, amely Klaniczay Ti¬ borból áradt környezetére, munkatársaira, tanítványaira.

sabine egyetlen balingen szabad ukrajna nő társkereső

Ez a legjobb értelemben vett furor paedagogicus nem tantermekben mutatkozott meg, hanem a szó eredeti értelmében vett kollokviu¬ mokon, egyéni és csoportos beszélgetésekben, tanító és nevelő erejű eszmecserékben. Ma, az egyetemeken szervezett formában folyó doktori képzés korában úgy látjuk, ő már évtizedekkel ezelőtt megtalálta a sabine egyetlen balingen módját annak, miképpen kell és lehet a fiatalabb nemzedékeket a kutatómunkába társkereső mi ketten, s ezáltal egy tudományág szakmai utánpótlási bázisát biztosítani.

Számos összetevőjét kellene e tudósi mentalitásnak felsorol¬ nunk, itt most csak a teljesség igénye nélkül utalhatunk né¬ hányra. Mindenekelőtt azt a kettősséget említjük, amely ritkán mutat¬ kozik egymás mellett, egyazon személyiségben. Szakterületünkön köztudott, hogy a szintézisterem­ tést az ő esetében mikrofilológiai munka hitelesítette: A szerelem költője címmel közreadott átfogó igényű Balassi-tanulmányát például megelőzte híres hozzászólása Balassi és Rimay ver- 19 seinek kritikai kiadásáhozennek révén tudta Eckhardt kiterjedt munkássága társkereső diabéteszes új alapokra helyezni a Maga kezével írt könyv filológiáját, amely azután egy új Balassi-kép kialakítᬠsához vezetett.

A részletek kuta¬ tása nála sohasem jelentett végcélt, csupán egy állomást a mo¬ nografikus feldolgozás felé vezető úton.

Mátéfi: Vannak még tartalékaink

Önmagát is több esetben példamutatóan korrigálta, tételeit kiegészítette, árnyalta. Erre nemcsak a Zrínyi-könyvének első és második kiadása közötti különbség, valamint a monográfia utáni Zrínyi-kutatásai szol¬ gálnak példaként, hanem számos egyéb írása is. A monográfiákat nem zᬠróköveknek, hanem sokkal inkább a kutatás szükséges állomᬠsainak, új távlatokat nyitó utak kiindulópontjának tekintette. Klaniczay tudósi habitusának további alapvonásaként említ¬ hető az az empátia, amely őbenne különlegesen nagy mértékben tűnt fel: sokrétű volt ez az átérző, beleérző képessége, adottsága egy másik személyiség vagy éppen egy másfajta kultúrkör és szel¬ lemi horizont megértésére.

sabine egyetlen balingen hol és hogyan tudják a nők

Ennek jele, hogy munkatársainak és tanítványainak gondolatmenetét mindig pontosan követte, s oly¬ kor azt még logikusabban értelmezte és magyarázta meg, mint a téma részleteiben elmélyedő előadó, az ő hozzászólásai nyomán nemritkán kristályosodtak ki egy-egy konferencia leglényegesebb vitapontjai.

Az egymással vitázó - múltbeli vagy jelenkori - szer­ zők állításainak közös nevezőjét többnyire ő tudta legérzékenyeb¬ ben kitapintani, az olykor igencsak eltérő nézetek képviselőit neki sikerült közös asztal mellé ültetni, ahol termékeny eszmecserévé oldódhattak a szakmát kísérő konfliktusok. Az olykor túlzó vagy kellően meg nem alapozott állításokban is meg tudta lelni a hasz- 20 nosat és értékelendőt, egyensúlyteremtő érzékére ma is nagy szük­ ség lenne, sőt talán nagyobb, mint valaha.

sabine egyetlen balingen a keresés a férfiak természete

Sabine egyetlen balingen különféle előadások filológiai részleteredményei mögül gyakran az ő szavai nyomán feslettek fel az igazán fontos megállapítások, amelyeket ő illesz­ tett be nagyobb összefüggésrendbe.

Ennek a beleérző képességnek a révén tudott saját jelenéből, a számára adatott kor tudományos kérdéseinek és elméleteinek horizontjából a régi századok gondolkodásmódjába, eszmevilágá­ ba mélyedni, s azt a ritkaságszámba menő feladatot megoldani, hogy a honfoglalás korától a középkoron át egészen a felvilágoso¬ dásig akik tanulni főzni foglaljon állást szakmai kérdésekben s teremtse meg a szintézist nyolc évszázad irodalom- és művelődéstörténeté¬ ben.

Az ősi magyar epikáról szóló tanulmánya például nemcsak a legrégebbi magyar irodalmi szövegek rekonstruálásában hozott újat, hanem módszertanában, a latin nyelvűség páncélburka alól az elveszett anyanyelvi textus, a feltételezett joculátor-eposz ki- következtetésének filológiai bravúrjai révén is. Csakis a közép­ kor eszmevilágának, gondolkodási formáinak, szövegalakító té­ nyezőinek beható ismerete vezethette el oda, hogy a Margit-legen¬ da igen bonyolult genealógiai kérdéseinek nemzetközi hátterét felderítse s e legfontosabb Árpád-kori szövegünkről immár saj­ nálatos módon posztumusz könyve Klaniczay Gábor kiegészítő tanulmányával megjelenhessen.

További példák sorolása nélkül is érzékelhető, hogy fő kutatási területein, a reneszánsz és ba¬ rokk korszakon túl a régi magyar kultúra teljességének avatott kutatója, ismerője, összegzője volt ő. De nemcsak időben, hanem térben is az átlagosnál nagyobb távlatokra terjedt ki figyelme. A nemzeti kultúrát, a Duna-táj szel¬ lemi múltját a közelebbi és távolabbi európai régiók intellektuális erővonalainak hálózatában szemlélte, a XX.

Bibliográfiájának tanúsága szerint idegen nyelven négy önálló könyve, tucatnyi szerkesztése és szö­ vegkiadása, valamint száznál több szaktanulmánya jelent meg, többségükben olaszul, franciául, németül, angolul, több publiká- 21 ciója a környező szláv nyelvek valamelyikén lengyelül, szlovᬠkul, horvátul látott napvilágot, de még spanyol és vietnami nyel¬ ven is propagálta sabine egyetlen balingen magyar irodalomtudományt.

sabine egyetlen balingen berlin ismerkedés szolgáltatások

A legrangosabb külföldi szakfolyóiratok kérték írásait, s ő nem szeretett elmu¬ lasztani egyetlen alkalmat sem a hungarológia eredményeinek közzétételére. Kevés olyan országa van Európának, ahol ő ne tar¬ tott volna előadásokat, ezentúl az AILC amerikai és ázsiai kon¬ ferenciáin többek között Kanadában és Japánban is jelentős sze¬ rephez juttatta a magyar kutatókat.

Az ő törekvései nyomán kap¬ tak a korábbinál több lehetőséget és elismerést a külföldi hungarológusok, s ma alighanem távolabb lennénk az Európai Unió szellemiségétől, tudományágunk nemzetközi színvonalától, ha az ő szívós munkálkodása nem nyitott volna utat a magyar szakemberek számára külhoni konferenciákra, ösztöndíjas lehe¬ tőségekre, publikációkra, s más együttműködési lehetőségekre.

A 16 HETE HALMOZÓDÓ ÖTÖSSEL 1 MILLIÁRD 780 MILLIÓT NYERHET!

Konkrét példák sorozatával lehetne mindezt illusztrálni, szűk¬ re szabott időnkben ezúttal azonban csak arra utalunk: a világ¬ nyelveken megjelent európai irodalom- és művelődéstörténeti szin¬ tézisek az es években sorra jelentek meg úgy, hogy azokból a magyar jelenségek teljes mértékben kimaradtak, vagy ha nem, akkor számos hibával, elavult adatokkal, rég túlhaladott néze¬ tekkel láttak napvilágot.

Még az olyan komoly és sokat idézett szakmunkákra is érvényes ez, mint Emil G. Léonard háromköte¬ tes protestantizmustörténete vagy az August Buck által szerkesz­ tett Renaissance und Barock Frankfurt am Main, két vas­ kos kötete, amely csupán a szláv barokkról szóló fejezetben említi egyetlen sorban Zrínyi Miklóst azaz pontosabban: Nikola Zrins- kit.

Ezzel szemben az olasz-magyar kapcsolattörténeti kötetek, a több nyelven megjelentetett magyar irodalmi kézikönyv, a wolfenbütteli kiadványok sora és sok egyéb, külföldön kiadott konferenciaanyag jóvoltából ma már aligha lehetne ily módon mellőzni az európai összképből a magyar jelenségeket. Már csak azért sem, mivel éppen a Klaniczay társszerkesztésével franciául sabine egyetlen balingen négykötetes szintézis L'époque de la Renaissance, Budapest-Amsterdam-Philadelphia, tól figyelemreméltóan komoly terjedelemben, s tartalmilag is érdemben mutatja be a magyarországi humanizmust.

Ez egyrészt sabine egyetlen balingen nemzetközi szintézis munkatársi gárdájában szerepeltetett magyar szakembereknek 22 köszönhető, hit gyülekezete társkereső azoknak a külföldieknek, akik éppen tőle tanulhatták meg a komparatív szemléletmódba ágyazott hunga¬ rológia tanulmányozásának hasznosságát.

A külföldi vezető szak¬ emberek egész sorát ő tette fogékonnyá és tájékozottá a magyar¬ országi kultúra múltját illetően s ennek a tudományszervező ak¬ tivitásnak köszönhetően kerülhettünk kapcsolatba - olykor személyesen, máskor publikációk által - olyan tudósokkal, mint Cesare Vasoli, Paul Oskar Kristeller, Sante Graciotti, August Buck, Paul Raabe, Vittore Branca, Jean-Claude Margolin, André Stegmann, Jan Slaski, Lech Szczucki, Riccardo Scrivano, Girolamo Arnaldi.

S még rajtuk kívül is hosszan sorolhatnánk neveit azok¬ nak, akikkel ma már természetes az együttműködés, ám az ala¬ pok lerakásához, a lehetőségek biztosításához az es és as években még heroikus erőfeszítések kellettek, számos kultúrpoli¬ tikai, ideológiai, pénzügyi akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy nemzetközi konferenciák és tanulmánykötetek sora tanúskodhas¬ son a magyarországi kultúra egyetemes recepciójának kiteljese¬ déséről.

Wyylde társkereső Tibor azonban ezt a minden korábbinál kiterjedtebb külföldi kapcsolatrendszert, tervszerű tudatossággal kiépített szel¬ lemi hálózatot nem öncélúan hozta létre, sabine egyetlen balingen egyéni érdeke szol¬ gálatába állította, hanem a magyar nemzeti kultúra értékeinek feltárására és megismertetésére ismerkedés interneten hogyan. Idegen nyelvű ta¬ nulmányainak sorával a Kárpát-medence kulturális múltjának egyedi sajátosságait, különlegességeit, a kontinentális összképet gazdagító jelenségeit kívánta bemutatni, természetesen mindig a fogadó közeg nyelvén, annak hagyományaihoz és elvárásaihoz kapcsolódóan, a külföldi olvasó és szakember tudásának horizont¬ jához igazítva, számára hozzáférhető módon.

Az életművének le¬ zárulása óta eltelt időszak eléggé egyértelműen igazolni látszik azt az elgondolását, amely szerint a külföld nem csupán a divatos nemzetközi teóriák viszonthallására kíváncsi, hanem arra, hogy a nagy európai szellemi mozgalmak miféle sajátos megoldásokat, nemzeti változatokat, regionális módosulásokat, olykor partiku¬ láris vagy provinciális variánsokat, máskor nő társkereső mons értékeket tudtak létrehozni a kontinens keleti tájain.

Janus és Balassi, Zrí¬ nyi és Pázmány az ő olvasatában nem csupán különböző nemzet¬ közi szellemi áramlatok vagy művészi irányzatok többé-kevésbé 23 csökkent értékű hazai megtestesítői, hanem európai eszmék ma¬ gyar változatainak kreatív megvalósítói, sabine egyetlen balingen noha külhoni mes¬ terektől tanultak, de Pallasnak magyar ivadékaivá váltak s a humánum értékeit a Mars katonái által dúlt tájon, a magyar rom¬ lásnak saeculumjaiban is képviselni tudták.

Ennek megfelelően e kiemelkedő írói életművek Klaniczay értelmezésében nemzeti kul¬ turális örökségünk szerves részei, amelyek nem hagyhatók ki műveltségünk történetéből semmiféle aktuálpolitikai cél, nyelvi jelentése szó flört vagy anakronisztikus ideológiai érzékenység miatt. Nem a megkülönböztető jegyek elmosására, hanem az egyes je¬ lenségeknek a közös háttér előtti egyedi megjelenítésére helyezte a hangsúlyt, szem előtt tartva mindig a szomszédos népek és kul¬ túrák ismerkedés többféleképpen is.

Tudjuk, hogy mily gondosan ügyelt a nemzeti nyelvű névalakok helyesírására, s ahogy a világnyelvek¬ ben a magyar, úgy a magyar közleményekben a külföldi nevek mellékjeleinek pontos kirakását mindig ellenőrizte.

Ha ő nem is használta a manapság oly divatos multikulturalitás kifejezést, mégis ezt a jelenséget elemezte számos tanulmányában, a Kárpát¬ medencében együtt élő etnikai csoportok, konfessziók, nyelvek, szokásrendszerek és eltérő mentalitások mindegyikét számba vette, átfogó tanulmányai máig érvényes példát adtak az etnocentrikus elfogultságoktól mentes szemléletmód érvényesítésére.

sabine egyetlen balingen női keresek marist

Jóllehet igaz, hogy ő a nemzeti hagyományok ébresztését még a Kádár kori társadalmi adottságok között, a szocialistának ne¬ vezett, marxistának titulált kultúrpolitika keretein belül vitte véghez, ezt a kényszerű és formális adottságot azonban az idő lehántotta mondandójának lényegéről, s mai olvasatunkban enélkül válnak értékessé eredményei.

Mert meglátásai alapeleme¬ ikben bizonyulnak időtállóaknak, s a XXI. Ezzel szemben e korszakok a közvéleményben kevéssé, sőt - egy erősen hibáztatható oktatᬠsi és népművelési politika következtében - egyre kevéssé ismer¬ tek, s már a szakember-utánpótlás is komoly veszélybe került" 24 ItK, Nem kétséges, hogy ez a felismerés volt a követ­ kező évtizedekben Klaniczay munkásságának vezérlő szempontja mind a tudományos munka, mind a kutatásszervezés terén.

Akik őt ismerték, jól tudják: szavainak dogmává merevítése ellen ő maga tiltakozna legjobban, korántsem kívánjuk tehát ezt tenni, ehelyett méltóbb módon adózunk emlékének akkor, ha az általa kialakított irodalomtörténeti narrációt megvitatjuk, újra­ olvassuk, árnyaljuk és továbbgondoljuk.

  • Kapcsolat barátok tudják
  • Mátéfi: Vannak még tartalékaink | plastenka.hu - kézilabda

Ha nem ezt tennénk, tudományszakunk rangját csökkentenénk, a magyar irodalom¬ történetnek általa magasra emelt tudásépítményét csonkítanánk meg.

Amikor egykori mesterünk élet­ művét idézzük fel, egyfelől tudománytörténetet művelünk, másfe­ lől azonban a jövő terveit és feladatait jelöljük ki, s ehhez az ő szellemi hagyatéka jelent kutatócsoportunk számára semmi más¬ sal nem helyettesíthető támpontot, inspirációt, identitásképző erőt. Talán nem alaptalan az a feltételezés, amely szerint Klaniczay Tibor, ha tehetné, most arra intene min­ ket, hogy lássunk munkához, s a továbbiakban ne az ő személyé­ ről, hanem inkább a reneszánsz és barokk korról essen több szó.

Vajon lehet-e úgy beszélni humanizmusról és reformációról, religióról és formálódó nemzettudatról, intellektuális mozgalmak­ ról és retorikus kompozíciókról, manierizmusról és barokkról, magyarországi és európai szellemi párhuzamokról és kapcsola¬ tokról, múltunk megőrzendő értékeiről, identitástudatunk gyö­.