Haris Travel Club

Szabad chateau chinon ülések, A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ugyanez vonatkozik Dániára az említett szerződésekhez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően; EMLÉKEZTETVE a zágrábi csúcstalálkozóra, amely a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok és az Európai Unió közötti kapcsolatok továbberősítésére és fokozott regionális együttműködésre szólít fel; EMLÉKEZTETVE arra, hogy a thesszaloniki csúcstalálkozó megerősítette, hogy a stabilizációs és társulási folyamat szolgál az Európai Uniónak a nyugat-balkáni országokkal fenntartott kapcsolatai politikai kereteként, és hangsúlyozta ezen országok integrációjának lehetőségét az Európai Unióba egyéni reformfolyamataik és teljesítményük alapján, ahogy azt a következő CIKK Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kihirdetett, és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben, a Helsinki Záróokmányban és az Új Európáért Párizsi Chartában meghatározott demokratikus alapelveknek és az emberi jogoknak a tiszteletben tartása, a nemzetközi jog elveinek - beleértve a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel ICTY való teljes körű együttműködést - a jogállamiságnak és a piacgazdaság alapelveinek a gazdasági együttműködésről szóló bonni EBÉÉ konferencia okmányában megfogalmazott tiszteletben tartása képezik a felek bel- és külpolitikájának alapját és e megállapodás alapelemét.

CIKK A felek úgy vélik, hogy a tömegpusztító fegyverek a továbbiakban: WMD és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplők körében való elterjedése jelenti az egyik legkomolyabb fenyegetést a nemzetközi stabilitás és biztonság tekintetében.

Ezért a felek megállapodnak abban, hogy a leszerelésről és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi szerződések és megállapodások alapján fennálló, valamint egyéb vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljes mértékű teljesítése és nemzeti végrehajtása révén együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben.

A felek egyetértenek abban, hogy e rendelkezés a megállapodás lényegi eleme, és részét fogja képezni az ezen elemeket kísérő szabad chateau chinon ülések erősítő politikai párbeszédnek.

A felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben a következők révén: - lépéseket tesznek minden egyéb vonatkozó nemzetközi eszköz aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, az esettől függően; - hatékony nemzeti exportellenőrzési rendszer létrehozása, a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportjának és tranzitjának ellenőrzése, beleértve a kettős felhasználású technológiák esetében a tömegpusztító fegyverként való végfelhasználás ellenőrzését, valamint hatékony szankciók kilátásba helyezése az exportellenőrzés megsértése esetére.

Ezzel a témával kapcsolatban regionális szintű politikai párbeszédet lehet folytatni. CIKK A szerződő felek megerősítik, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésének, nevezetesen az ICTY-vel való flörtöl ember keresztül whatsapp körű együttműködésnek.

CIKK A nemzetközi és regionális béke és szabad chateau chinon ülések, a jószomszédi kapcsolatok kiépítése, valamint az emberi jogok és a szabad chateau chinon ülések jogainak tiszteletben tartása központi jelentőségű az Európai Unió Tanácsának E megállapodás megkötése és végrehajtása az Európai Unió Tanácsának CIKK Szerbia elkötelezi magát aziránt, hogy előmozdítsa az együttműködést és a jószomszédi kapcsolatokat a régió többi országával, beleértve a személyek, áruk, tőke bbw társkereső szolgáltatások mozgását érintő kölcsönös engedményeket, valamint a közös érdekű projektek kialakítását, különösen a határigazgatással, a szervezett bűnözés, a korrupció, a pénzmosás, az illegális migráció és kereskedelem, különösen a legjobban fizetett társkereső ember- a kézi- és könnyűfegyver- valamint a tiltott kábítószerkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatosakat.

Ez az elkötelezettség alapvető tényező a felek közötti kapcsolatok és együttműködés kialakításában, így hozzájárni a regionális stabilitáshoz. CIKK A felek újólag megerősítik a terrorizmus elleni küzdelemnek és az ezzel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésének általuk tulajdonított jelentőségét.

CIKK A társulást fokozatosan, egy legfeljebb hatéves átmeneti időszak alatt kell megvalósítani. A Erre a felülvizsgálatra a Preambulum figyelembevételével és e megállapodás általános elveinek megfelelően kerül sor. A felülvizsgálat megfelelően figyelembe veszi az európai partnerségben lefektetett, ezen megállapodásra alkalmazható prioritásokat, és összhangban áll a stabilizációs és társulási folyamat során létrehozott mechanizmusokkal, nevezetesen a stabilizációs és társulási folyamat eredményeiről készített jelentéssel.

Az STT ezen felülvizsgálat alapján ajánlásokat tesz és döntéseket hozhat. Amennyiben a felülvizsgálat különös nehézségeket tár fel, továbbítani lehet ezeket a megállapodás alapján létrehozott vitarendezési szabad chateau chinon ülések felé.

A teljes körű társulás fokozatosan valósul meg. Legkésőbb e megállapodás hatályba lépését követő harmadik évben az STT átfogó felülvizsgálatot készít e megállapodás alkalmazásáról. Ezen felülvizsgálat alapján az STT értékeli a Szerbia által elért haladást, és dönthet a társulás következő szakaszairól.

tárgyaló férfi svájcban társkereső oldalak és

A fent említett felülvizsgálat nem vonatkozik az áruk szabad mozgására, amelyre külön ütemezést határoztak meg a IV. CIKK 1 E megállapodás keretében továbbfejlesztik a felek közötti politikai párbeszédet. Ez a Közösség és Szerbia közötti újbóli közeledést kíséri és erősíti, továbbá hozzájárul a felek közötti, szolidaritáson alapuló szoros kapcsolatok és új együttműködési formák kialakításához. CIKK 1 A politikai párbeszédet a Stabilizációs és Társulási Tanács keretében folytatják, amely általában felelős a felek által elé terjeszthető ügyekért.

CIKK Parlamenti szintű politikai párbeszédre a CIKK A politikai párbeszéd többoldalú keretek között, valamint regionális párbeszéd formájában a régió más országainak bevonásával, az EU-Nyugat-Balkán Fórum keretein belül is folytatható.

Haris Travel Club

CIKK Szerbia aktívan támogatja a regionális együttműködést a nemzetközi és regionális béke és stabilitás, valamint a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése iránti elkötelezettségével összhangban.

A Közösség támogatási programjai támogathatják a regionális vagy határokon átnyúló dimenzióval rendelkező projekteket a technikai segítségnyújtási programokon keresztül.

Amikor Szerbia úgy tervezi, hogy meg kívánja erősíteni együttműködését a Szerbia teljes mértékben végrehajtja a Bukarestben CIKK Stabilizációs és társulási megállapodást aláírt más országokkal való együttműködés E megállapodás aláírását követően Szerbia tárgyalásokat kezd azokkal az országokkal, amelyek már aláírtak stabilizációs és társulási megállapodást, abból a célból, hogy regionális együttműködésre vonatkozó kétoldalú egyezményeket kössenek, amelyek az érintett országok közötti együttműködés fokozására irányulnak.

Ezen egyezmények fő elemei a következők: a politikai párbeszéd; b szabadkereskedelmi területek létrehozása a vonatkozó WTO-rendelkezésekkel összhangban; c kölcsönös engedmények a munkavállalók mozgása, a szabad chateau chinon ülések, a szolgáltatásnyújtás, a folyó kifizetések és a tőkemozgás tekintetében, valamint a személyek mozgásával kapcsolatos, e megállapodással azonos szintű egyéb politikák; d más területeken való együttműködésre vonatkozó rendelkezések függetlenül attól, hogy e megállapodás körébe tartoznak-ekülönösen a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén.

Ezek az egyezmények rendelkezéseket tartalmaznak adott esetben a szükséges intézményi mechanizmusok létrehozására. Ezeket az egyezményeket e megállapodás hatálybalépését követő két éven belül kötik meg. A Szerbia és az Európai Unió közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének szabad chateau chinon ülések lesz, hogy Szerbia kész legyen ilyen egyezményeket kötni.

Szerbia hasonló tárgyalásokat kezdeményez a régió többi országával, amint ezek az országok stabilizációs és társulási megállapodást írnak alá.

CIKK A stabilizációs és társulási folyamatban érintett többi országgal való együttműködés Szerbia regionális együttműködést folytat a stabilizációs és társulási folyamatban érintett többi állammal az e megállapodás körébe tartozó néhány vagy valamennyi területen, és különösen azokon, amelyek közös érdeket képviselnek.

Az ilyen együttműködésnek mindig összeegyeztethetőnek kell lennie e megállapodás elveivel és célkitűzéseivel. CIKK A stabilizációs ás társulási folyamatban nem résztvevő, többi EU tagjelölt országgal való együttműködés 1 Szerbiának erősítenie kell együttműködését az EU-tagjelölt országokkal és regionális együttműködési egyezményeket kell kötnie velük az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési területeken.

Az ilyen egyezményeknek arra kell irányulnia, hogy fokozatosan hozzáigazítsák Szerbia és az adott ország kétoldalú kapcsolatait a Közösség és tagállamai, valamint az adott ország közötti kapcsolatok vonatkozó részéhez.

Ezeket a tárgyalásokat a lehető leghamarabb meg kell kezdeni a fent említett megállapodásnak a CIKK 1 A Közösség és Szerbia e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb hatéves átmeneti időszak alatt fokozatosan kétoldalú szabadkereskedelmi területet hoz létre e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Ennek során figyelembe veszik az alábbiakban megállapított különös követelményeket.

CIKK Ipari termékekre vonatkozó közösségi engedmények 1 A Szerbiából származó ipari termékek Közösségbe történő behozatalára kivetett vámokat és az azonos hatású díjakat e megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

jobban ismert társkereső tudni milyen napod volt

CIKK A kivitelre vonatkozó vámok és korlátozások 1 E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Szerbia eltöröl minden kiviteli vámot és azonos hatású díjat a köztük folyó kereskedelem vonatkozásában. A stabilizációs és társulási tanács e tekintetben megvizsgálja a helyzetet és megteszi a vonatkozó ajánlásokat.

CIKK Fogalommeghatározás 1 E fejezet rendelkezéseit a Közösségből vagy Szerbiából származó mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmére kell alkalmazni.

ismerd fontos kérdések hagyományos társkereső

CIKK A 1. Jegyzőkönyv megállapítja az ott felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi rendelkezéseket. CIKK A Szerbiából származó mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó közösségi engedmények 1 E megállapodás szabad chateau chinon ülések napján a Közösség eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Szerbiából származó mezőgazdasági és halászati termékek behozatalára.

Heves Megyei Hírlap, november (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A Kombinált Nómenklatúra 7. CIKK Mezőgazdasági termékekre vonatkozó szerb engedmények 1 E megállapodás hatálybalépésének napján Szerbia eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Közösségből származó mezőgazdasági és halászati termékek behozatalára.

Timbuktu a nyugat-afrikai Mali északkeleti részén található város. A település nagyjából 15 km-re fekszik a Niger folyótól északra. Timbuktunak a 9. Ezután fontos kereskedelmi gócpont lett: temérdek aranysóelefántcsont és rabszolga cserélt gazdát a város falain belül.

Jegyzőkönyvben említett borokra és szeszes italokra alkalmazandó rendelkezéseket az a jegyzőkönyv állapítja meg. CIKK Szabad chateau chinon ülések és halászati termékekre vonatkozó közösségi engedmények 1 E megállapodás hatálybalépésének napján a Közösség eltöröl minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Szerbiából származó halak és halászati termékek behozatalára.

CIKK Halakra és halászati termékekre vonatkozó szerb engedmények 1 E megállapodás hatálybalépésének napján Szerbia szabad chateau chinon ülések minden mennyiségi korlátozást és azonos hatású intézkedést a Közösségből származó halak és halászati termékek behozatalára. CIKK Felülvizsgálati záradék Figyelembe véve a felek közötti mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmi volumenét, azok különleges érzékenységét, a mezőgazdaságra és halászatra vonatkozó közösségi közös politika szabályait, a szerb halászati és agrárpolitika szabályait, a mezőgazdaság és a halászat Szerbia gazdaságában betöltött szerepét, szabad chateau chinon ülések WTO keretén belül a többoldalú kereskedelmi tárgyalások következményeit, valamint Szerbia WTO-hoz való esetleges csatlakozását, a Közösség és Szerbia a stabilizációs és társulási tanácsban legkésőbb három évvel e megállapodás hatályba lépését követően termékről termékre, rendszeres és kölcsönös alapon megvizsgálja a másik fél részére történő további kedvezmények nyújtásának lehetőségeit a mezőgazdasági és halászati termékek területén a kereskedelem nagyobb fokú liberalizálásának megvalósítása céljából.

A megoldás megszületéséig az érintett fél meghozhatja az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket. Az 1 bekezdés sérelme nélkül amennyiben a Szerbiából származó, a 3. Amennyiben döntés születik a preferenciális elbánás felfüggesztéséről, a Bizottság öt munkanapon belül bejelenti az intézkedést a Stabilizációs és Társulási Bizottságnak, és konzultációt kezdeményez Szerbiával olyan intézkedésekről történő megállapodás céljából, amelyek a 3.

Timbuktu – Wikipédia

A Közösség visszaállítja a preferenciális elbánást, amint a kereskedelmtorzító hatást megszüntették a megállapított intézkedések hatékony alkalmazása vagy a felek által elfogadott bármilyen más megfelelő intézkedés által. A Stabilizációs és Társulási Tanács a 2 bekezdésben említett mechanizmusok megfelelő kiigazításáról. CIKK A mezőgazdasági és halászati termékekre, valamint bortól és szeszes italoktól különböző élelmiszerekre vonatkozó földrajzi jelzés oltalma 1 Szerbiának oltalmaznia kell a Közösségnek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, Szerbia földrajzi jelzései regisztrálhatók a Közösségben ingyenes társkereső 59 abban a rendeletben rögzített feltételek mellett.

  •  Да, но человек, оплативший авиабилет, ждет.
  • Усмехнувшись, Беккер еще раз посмотрелся в зеркало и поправил узел галстука.
  • Самое шокирующее обстоятельство заключалось в том, что Танкадо дал ситуации зайти слишком .
  • Внизу что-то щелкнуло.

Ugyanakkor ez nem vonatkozik a harmadik országok állampolgárai által birtokolt, Szerbiában lajstromozott és használat által meghonosodott védjegyekre, amennyiben ezek természetüknél fogva nem tévesztik meg semmilyen módon a nyilvánosságot a termékek minősége, jellege és földrajzi származási helye tekintetében.

CIKK Hatály E fejezet rendelkezéseit a felek között valamennyi termék kereskedelmére alkalmazni kell, kivéve, ha ez a fejezet vagy az 1. Jegyzőkönyv másként rendelkezik. CIKK E cím rendelkezései semmiképpen nem sértik a felek valamelyike által egyoldalúan biztosított kedvezőbb intézkedések alkalmazását. CIKK A fennálló helyzet fenntartása 1 E megállapodás hatálybalépésének napjától a Közösség és Szerbia közötti kereskedelemben nem vezetnek be új behozatali vagy kiviteli vámot, vagy azonos hatású díjat, és nem emelik a már alkalmazott vámokat vagy díjakat.

Jegyzőkönyv szerinti behozatali rendszert. CIKK A fiskális megkülönböztetés tilalma 1 A Közösség és Szerbia tartózkodik minden olyan, belső fiskális jellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, és megszüntet minden meglévő olyan gyakorlatot vagy intézkedést, amely akár közvetett, akár közvetlen megkülönböztetést jelent az egyik fél termékei és a másik fél területéről származó hasonló termékek között.

CIKK A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális jellegű vámokra szabad chateau chinon ülések alkalmazni kell. CIKK Vámunió, szabadkereskedelmi területek, határokon átnyúló szabályozás 1 Ez a megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását vagy létrehozását, kivéve, ha azok változtatnak az e megállapodásban asperger társkereső app kereskedelmi rendszereken.

Ilyen konzultációkat kell tartani a Közösség és Szerbia e megállapodásban kinyilvánított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítására különösen abban az esetben, ha az Unióhoz egy harmadik ország csatlakozik. CIKK Dömping és szubvenció 1 E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza egyik felet sem abban, hogy e cikk 2 bekezdésének és a Az elfogadott védintézkedés az az érintett termék esetében e megállapodás alapján nyújtott kedvezmény mértéke növelésének vagy csökkentésnek felfüggesztéséből áll, a Az ilyen intézkedések olyan egyértelmű elemekből állnak, amelyek fokozatosan a megszüntetésükhöz vezetnek, legkésőbb a megállapított időszak végén, továbbá nem lehet ilyen intézkedéseket hozni két évet meghaladó időtartamra.

Kivételes körülmények esetén az intézkedések legfeljebb további kétéves időtartamra hosszabbíthatók meg. Nem alkalmaznak védintézkedést olyan termék behozatala esetén, amely korábban ilyen intézkedés hatálya alá esett olyan hosszú időszak során, amely szabad chateau chinon ülések a korábbi intézkedés alkalmazásának időbeli hatályával, feltéve, hogy a nem alkalmazásra legalább a korábbi intézkedés időtartamának lejárta után két évvel kerül sor.

Ha a Stabilizációs és Társulási Tanács vagy az exportáló fél nem hozott határozatot a problémák megszüntetésére vagy semmilyen más kielégítő megoldásra nem jutottak az ügynek a Stabilizációs és Társulási Tanács elé terjesztésétől számított 30 napon belül, az importáló fél alkalmas intézkedéseket fogadhat el a probléma e cikknek megfelelő kezelésére. A védintézkedések megválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják az e megállapodásban meghatározott rendszerek működését.

Az A védintézkedésekről haladéktalanul értesítik a Stabilizációs és Társulási Tanácsot, amely szerv keretében ezek rendszeres konzultáció tárgyát képezik, különösen eltörlésük ütemezésének kialakítása céljából, amint a körülmények azt lehetővé teszik.

Oh no, there's been an error

CIKK Hiányzáradék 1 Amennyiben e cím rendelkezéseinek betartása a következők valamelyikéhez vezet: a az exportáló fél számára az alapvető élelmiszerek vagy más termékek kritikus hiánya vagy ennek veszélye; vagy b olyan termék harmadik országba történő újrakivitele, amelyre az exportáló fél mennyiségi kiviteli korlátozásokat, kiviteli vámokat vagy azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn, szabad chateau chinon ülések ahol a fent említett helyzetek jelentős nehézségeket okoznak vagy okozhatnak az exportáló fél számára, az exportáló fél megfelelő intézkedéseket hozhat az e cikkben megállapított feltételek mellett és eljárásoknak megfelelően.

Az ilyen intézkedések nem alkalmazhatók olyan módon, amelyek azonos feltételek mellett önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést jelentenek, vagy a kereskedelem rejtett korlátozását képezik: ezeket az intézkedéseket el kell törölni, amint a körülmények már nem indokolják fenntartásukat. A felek a Stabilizációs és Társulási Tanácsban bármely, a nehézségek megszüntetéséhez szükséges eszközről megállapodhatnak. Ha az ügynek a Stabilizációs és Társulási Tanács elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem jutnak megállapodásra, az exportáló fél e cikk alapján intézkedéseket alkalmazhat az érintett termék kivitelére.

CIKK Állami monopóliumok Bármilyen kereskedelmi jellegű állami monopólium esetében Szerbia biztosítja, hogy az e megállapodás hatálybalépését követő három év múlva az áruk beszerzési és értékesítési feltételei tekintetében az Európai Unió tagállamai és Szerbia állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés.

Az igazi Dél-Afrika és a Viktória-vízesés Esterházy emlékek 6. Benelux körutazás Santiago de Compostela

Jegyzőkönyv állapítja meg a származási szabályokat az e megállapodásban foglalt rendelkezések alkalmazásához. CIKK Engedélyezett korlátozások E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti értéket társkereső edarling nemzeti kincsek védelme, vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, illetve az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak.

Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei. CIKK Közigazgatási együttműködés elmulasztása 1 A felek egyetértenek abban, hogy a közigazgatási együttműködés elengedhetetlen az e cím alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és kapcsolódó ügyekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

  • Heves Megyei Hírlap,
  • Timbuktu - Wikiwand
  • Kezdetek[ szerkesztés ] Timbuktut a nomád tuaregek alapították a
  • ГЛАВА 2 На высоте тридцать тысяч футов, над застывшим внизу океаном, Дэвид Беккер грустно смотрел в крохотный овальный иллюминатор самолета «Лирджет-60».
  •  Ну, мы не сумели этого сделать.

E cikk alkalmazásában szabálytalanságokat vagy csalást lehet megállapítani többek között, ha a másik fél szokásos termelési és exportkapacitását meghaladó mértékben, kielégítő magyarázat nélkül gyorsan nő a termékimport, és ehhez a szabálytalanságokra és egyetlen találkozón geneve utaló objektív információk kapcsolódnak. Az ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíteni kell a stabilizációs és társulási bizottságot.

Nem haladhatják meg a hat hónapos időtartamot, ami meghosszabbítható.

Haris Travel Club

Az ideiglenes felfüggesztésekről szabad chateau chinon ülések elfogadásukat követően haladéktalanul értesíteni kell a stabilizációs és társulási bizottságot. Azokról időszakonként konzultálni kell a Stabilizációs és Társulási Bizottság keretében, különösen a megszüntetésükről, amint az alkalmazásukra vonatkozó feltételek továbbra nem érvényesülnek.

CIKK Az illetékes hatóságok által a preferenciális rendszernek a kivitelkor történő megfelelő igazgatása során elkövetett hiba esetén, és különösen a 3. Jegyzőkönyv rendelkezéseinek jelen megállapodásra történő alkalmazásában, amennyiben ennek a hibának a behozatali vámokat illető következményei vannak, az e következményeket elszenvedő szerződő fél kérheti a Stabilizációs és Társulási Tanácsot, hogy vizsgálja meg a helyzet megoldásához szükséges megfelelő intézkedések elfogadásának lehetőségeit.

CIKK E megállapodás alkalmazása nem érinti a közösségi jog rendelkezéseinek a Kanári-szigetekre történő alkalmazását. CIKK 1 Az egyes tagállamokban alkalmazandó feltételekre és módozatokra is figyelemmel: a a tagállamok területén törvényesen foglalkoztatott szerb állampolgárságú munkavállalók tekintetében alkalmazott elbánásnak mentesnek kell lennie az állampolgárságon alapuló minden megkülönböztetéstől a munkafeltételek, a javadalmazás vagy elbocsátás tekintetében az adott tagállam állampolgáraival szemben alkalmazott elbánáshoz viszonyítva.