Szolnok Megyei Néplap, 1961. április (12. évfolyam, 78-101. szám)

Ülés nő 78

Bizonyos ceremóniák mellett támad például Hegedüs Sándor tartja keresztvízreéli a csecsemőkorát, nő, tüzesedik, terebélyessé válik, hogy ismét elaggottan zsugorodjék össze. A költségvetési vita még csak most kezdi elveszteni a tejfogait. Még a fülünkbe cseng Ábrányi szép beszédje, melyhez csak a naptár nem illett: a márciusi hó novemberben. Még hallani véljük Hock Jánost, akiről megjósolta egy mély megfigyelő: »vagy püspök lesz belőle, vagy guillotine alá kerül«.

Szerencsére hirtelen kijavította nyelvbotlását, mert nagy baj támad vala. Őfelsége nem kapott volna tíz esztendeig egy katonát sem; olyan magas fickók nem teremnek sem a rónákon, sem a hegyekben.

egy férfi keresi a tökéletes egyezés

A ülés nő 78 feloszlott volna apródonkint. S ha kiüt ezalatt a háború, Polónyinak kellett volna elvernie határainkról a muszkát, élén a tüntetőknek.

forum honlapján ingyenes társkereső

A háborgó szélbali folyam már tegnap visszaereszkedett a régi medrébe; szélcsend volt, csak egy-egy elevenebb hal evickélt virgoncabban néha, apró buborékokat csapva fel a farkával. Jöjjön hamar közbekiáltozni«. De Fenyvessy nem volt sehol, ennélfogva csendben hallgatták Pulszkyt.

keres au pair fribourg

Ez már csak elég jele a teljesen helyreállt békének. Ma aztán valóságos nyugalom honolt.

szabad lány találkozik

A zajt csak az öregurak koronkinti köhögése okozta. A vita a Görgey Béla módosítása körül forgott, mely azt célozza, hogy az újoncjutalék arányában képeztessenek tisztekké a fiatalok a monarchia két államának apródiskoláiban.

A MAI ÜLÉS [febr. 24. ]

Tetszett a módosítás kivált az ellenzéken, hol zajos helyeseket kiáltottak Görgeynek Görgeyök hát már van, még csak Kossuthjok hiányzik. Prónay Dezső és Apponyi Albert szólottak mellette jó érvekkel.

SOLUCIÓN AL JUEGO y HOLGURA EN BARRA CENTRAL Y TERMINAL DE DIRECCIÓN

Fejérváry meg is ígérte, hogy mindent el fog követni a jövőben, de a mostani javaslat szövegébe nem kívánja bevenni. Itt egy kicsit élénkebben lüktetett a vita, de minden animozitás nélkül.

megfelelnek, és elképzelni

Károlyi Gábor és Fenyvessy mindössze egyszer szólottak közbe — hogy ki ne jöjjenek a gyakorlatból. De a szélsőbal egészében egyszer se morajlott, minden erejüket a Déli harangszókor bezárták a vitát, a név szerinti szavazás döntött a Görgey módosítványa felett.

Népújság, Az új ültetvé­nyeken a régebbiekhez ké­pest csaknem kétszeres ter­mésátlagot érnék el, a szak­embereket ma már komo­lyan foglalkoztatja a holdan- kénti 30 mázsás hozam el­érése. A tsz-ek szőlőtermelé­si költségei azonban túlságo­san nagyok és esetenként a jövedelmezőség nem áll arányban a befektetés, a koc­kázatvállalás mértékével. Ar­ra van szükség, hogy a kö­zös gazdaságok és a velük kapcsolatban lévő felvásár­ló és feldolgozó vállalatok az. Tolmácsolta a nagyrédei termelőszövetkezet nőbizott­ságának kérését, javaslatát: legyen lehetőség arra, hogy azok, akik a megalakulás óta dolgoztak a közös gazdasá­gokban, de csak később ír­ták alá a belépési nyilatko­zatot — általában idősebb asszonyokról van szó — a szociális juttatásoknál ne ke­rüljenek hátrányos helyzet­be, a nyugdíj megállapításá­nál a munkában eltöltött éveket vegyék figyelembe.

A mamelukok »nem«-mel szavaztak s 58 többséggel került ki az eredeti szöveg az urnából.