Ein bißchen Frieden

A német egyetlen slágerlista 1971

Ein bißchen Frieden

Magyar Ifjúság, Van a Vadá­szati Világkiállítás. A múlt emlékei, a jelenlegi tdffsze­­rüség késztette nyilván ar­ra televíziónkat, hogy kfiltséget nem kímélve egy nagy játékfilmmel elégítse ki a természetfilmek Irán­ti éló és Jogos közönség­­igényt.

Akár tetszik, akár nem. Írójának igaza van, a rock, vagyis az ifjúság zenéje ma már több, mint divat, múló őrület, ahogyan azt az ötvenes évek közepén vélték a szülők, a kritikusok, a szociológusok.

Maga a film volt szinte élvezhe­tetlenül mesterkélt. Szétroncsolta a film egészséges szöveteit a Dak­­t áriból, és az ehhez ha­sonló filmekből elkapott fertőzés, aminek következ­tében mindenáron valami­féle emberi cselekménybe akarták ágyazni a termé­szetfilmet.

Ráadásul az Ide­gen módi utánzása mellé tárult még egy hazai fer­tőzés Is, ami miatt követ­kezetesen összetévesztették az Ismeretterjesztő filmet az általános iskolai okta­tófilmekkel.

Pedig, ha megelégszik Pálfalvl az alapötletének megfilmesítésével, akkor ezzel a gárdával kiváló rö­vidfilmet alkothattak vol­na.

Láthat­tunk úri passzióból vadász­­gató grófot, de megtudhat­tuk azt is, hogy ma már a vadászás nem úri passzió, hanem a dolgozó nép hasz­nos időtöltése.

Közben megelevened­tek figyelő szemeink előtt a bárgyúbbnál bárgyúbb vadásztörténetek, de álta­luk legalább megtudhattuk, hogy a nyúl nem mászik fára, és hogy illetlenség kilőni a más vadját, mert az illetőt ezért vadásztársai megleckéztetik. Megtud­hattuk továbbá azt is, hogy a falusi pletyka ve­szedelmesebb, akár egy há­rommázsás remetekannál Is. Közben belebonyolód­hattunk egy vége- és ér­telme nincs családi konf­liktusba is, valamint meg­ismerhettünk egy bájos né­met színésznőt, aki Időn­ként teljesen értelmetlenül megjelent és nemtudnlmlt- Igérően nézett a képer­nyőn.

Mindezt jobb sorsra érdemes, költséges tálalás­ban.

  1. Beindult a Lambada-láz: ezt hallgatta a világ 30 éve
  2. Inkei Bence
  3. Un banc, un arbre, une rue – Wikipédia

Villanásnyi statiszta Jelenetekben Keres Emillel. Szirtes Adámmal, Szabó Gyulával és még sokan másokkal. Mondja még valaki ezek után, hogy sze­gény ország vagyunk Az biztos, hogy unalmas.

a német egyetlen slágerlista 1971

Iskolás párbeszédekben és szép tájakban, pompás va­dakban nem. Mintha csak Kerouac Üton-Járól vándoroltak volna Magyar­­ország kevésbé modern or- t szágútjalra, Kerouac élmé­nyeinek hitelessége nélkül; mintha az Író rákoplrozta volna, a mai amerikai élet­érzést és életutat Magyar­­ország szellemi térképére. Az Ilyen törekvés azon­ban mindenképpen ellent­mondásokhoz vezet, min­den jószándék ellenére, így lehetséges, hogy Mun­kácsi könyvében lombik­élet, lombik-irodalom szü­letik.

TRANCE A LELKE

Néha ugyan sikerűi az eredetileg papiros-figu­rákba életet lehelnie; leg­alábbis néha el tudja hi­tetni az olvasóval, hogy nem utánérzés, amit leír, hanem átélt élmény, való­ság. Humorával, mely áthatja minden sorát.

Ugyanaz a keresés gyönyörű lányok hu­mor, mely Császár István Fejforgás című könyvében is megtalálható.

Azt Is mndhrtnám: Munkácsi és Császár Irodalmi édestesvé­­rek. Tehát humora teszi azt a hatást, hogy lézengő antl-hősel elnyerik az ol­vasó tokonszenvét.

Un banc, un arbre, une rue

Vég­eredményben ez a Jóindu­latú, bölcs, mindenen fe­lülemelkedő humor e könyv egyedüli értéke. Ez emeli őt a most Induló fia­tal Írók fölé, ezért még az erős beathatás Is megbo­csátható néha. Munkácsi érdeme, hogy fejlődő hőst tud teremteni Ez az út semmiképpen sem követendő, hiszen ez a céltalan lődőrgés, az életből Így kiragadva, ha­zugság.

a német egyetlen slágerlista 1971

Munkácsinak sok­kal több figurát, helyzetet kell teremtenie, s ezeket az alakokat, szituációkat nemcsak az elveszettség és tehetetlenség alaphelyzeté­ből kiindulva kell látnia és láttatnia, hiszen életünk egyoldalú bemutatása Írót és olvasót egyaránt zsákut­cába vezethet. Nem töreked­nek semmiféle kísérletezésre, pedig kísérletezni ma nagy di­vat.

a német egyetlen slágerlista 1971

Egy céljuk van: az ama­tőr vonások profi szintre eme­lése. Ez munkájuk alfája és ómegája. Száznál több jelentkezőből át­lagosan öten kerülnek a tár­sulatba.

Üszás, napozás, focizás, röp­labdázás közben szinte észrevétlenül oldódik az ember nyelve s egyszerre azon kapja önmagát: új ismerősre, barátra talált.

Középiskolásoktól nyugdíjas színészekig, álmodo­zó bakfisoktól meglett férfia­kig mindenféle ember jelent­kezik. Tavaly Schirilla is köz­tük volt. Harminc bemutatót tartot­tak eddig. Otszázszor léptek színpadra.

Bár talán helyesebb úgy, hogy mindenki riszált: júliusában berobbant a Lambada, de a későbbi német dancefloor stílus előfutára és az újraélesztett rock and roll is felrázta a 30 évvel ezelőtti nyarat. Ismét eltelt egy hónap, induljok hát zenei időkalandozásunk, mely során júliusának legnagyobb slágereit térképezzük fel.

Ez évi átlagban megközelíti a százat. Hol lépnek fel? A legnagyobb széria, amivel színre léptek: Benjámin László irodalmi paródiái.

Nyolcvan­szor adták élő. A legsikertelenebb produk­ció a Boldog Trombitás volt. Ez a háromíelvonásos színmű mindössze egy, azaz egy elő­adást ért meg.

a német egyetlen slágerlista 1971

Megbukott A legjobb a német egyetlen slágerlista 1971 az Örökké Élni című munkás­­mozgalmi témájú műsor volt. A legszí nházszerűbb a Jónás Könyve, amelyet az elmúlt évadban mutattak be.

A legtöbb embert megmozga­tó produkció a Hazádnak Ren­dületlenül című előadás volt, amelynek eljátszásakor negy­ven ember szerepelt a színpa­don, rokonságot, Iskola- és munkatársakat a német egyetlen slágerlista 1971 kört is megmozgatva.