Mohenjo-daro | régészeti lelőhely, Pakisztán

Jm helyszíni találkozón

RENDEZVÉNYKATEGÓRIÁK

A betegbiztonság novelésének tudományosan is bizonyítottan eredményes eszkoze az akkreditáció, amely bár lassan tobb mint száz éve jelen levo eszkoz az egészségügyben, robbanásszerü terjedése csak az es évektôl indult meg. A kozeli jovôben Magyarországon is elinduló, hazai fejlesztésü akkreditációs rendszer mükodtetésében és sikerében meghatározó té-nyezô lesz az egészségügy szereplôinek támogatása és aktív részvétele - ez azonban nem várható el az jm helyszíni találkozón célok és jellemzok ismerete nélkül.

Bonyolítja az új rendszerben való eligazodást és ahhoz való viszonyulást a magyar ellá-tók által már jól ismert ISO tanúsítás jelenléte. Jelen osszefoglaló rovid áttekintést kíván nyújtani az egészségügyi akkreditáció fejlôdésérol, céljairól, mûkôdésérôl és jelentôségérôl, valamint a tanúsítással való hasonlóságokról és el-térésekrôl. Kulcsszavak: minóségügy, akkreditáció, betegbiztonság, minôségfejlesztés Accreditation in health care Besides the rapid development of healing procedures and healthcare, efficiency of care, institutional performance and safe treatment are receiving more and more attention in the 21st century.

Accreditation, a scientifically proven tool for improving patient safety, has been used effectively in healthcare for nearly a hundred years, but only started to spread worldwide since the s. The support and active participation of medical staff are determining factors in operating and getting accross the nationally developed, upcoming Hungarian accreditation system.

However, this active assistance cannot be expected without the participants' understanding of the basic goals and features of the system.

jm helyszíni találkozón meet wikiszótár

The presence of the ISO certification in Hungary, well-known by healthcare professionals, further complicates the understanding and orientation among quality management and improvement systems. This paper aims to provide an overview of the jm helyszíni találkozón, goals, function and importance of healthcare accreditation, and its similarities and differences regarding ISO certification.

Keywords: quality management, accreditation, patient safety, quality improvement Fügedi, Jm helyszíni találkozón, Lám, J.

Beérkezett: Az egészségügyi akkreditáció olyan formális jm helyszíni találkozón, amely során egy elismert testület, általában nem kor- mányzati szervezet non-governmental organization felméri és elismeri egy egészségügyi szolgáltató elore meghatározott és kozzétett standardoknak való megfele-lését [4, 5]. Az egészségügyi akkreditáció célja Rooney es munkája [4] alapján: - az ellátás minoségének javítása egészségügyi szerveze-tek által elérendo standardokban megadott optimális teljesítménycélok meghatározásával; - az egészségügyi szolgáltatások integrációjának és szer-vezettségének serkentése és javítása; - osszehasonlító adatbázis létrehozása adott struktúra, folyamat és eredmény standardoknak vagy kritériu-moknak megfelelo egészségügyi szervezetekrol; - az egészségügyi szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának novelése által az egészségügyi kiadá-sok csokkentése; - oktatás és konzultációs lehetoség biztosítása minoség-fejlesztési stratégiákról és legjobb gyakorlatokról egészségügyi szervezetek, vezetok és szakemberek számára; - a lakosság egészségügyi ellátás minoségébe vetett bi-zalmának erosítése; - betegek és dolgozók kórházi sérülésekkel és fertozé-sekkel osszefüggo kockázatának csokkentése.

Magyarországon az egészségügyi ellátók akkreditáció- jának lehetoségét az egészségügyi torvény es mó-dosítása tette lehetové. A jelu, Európai Unió által támogatott projekt keretében indult meg az egészségügyi ellátók akkreditációs rendszerének fejlesz-tése, amely egy mukodési standardokon alapuló, egysé-ges külso felülvizsgálati rendszer létrehozását tuzte ki céljául. A kétéves megvalósítási idoszak egy problémaala-pú fejlesztési módszertan mentén kialakított standard-rendszer létrehozását és szuk koru tesztelését foglalta magába.

A magyar akkreditációs rendszer tava-szára tervezett, éles indulásának küszobén aktuális és fontos feladat az egészségügyi akkreditáció múltjának és jellemzoinek átfogó ismertetése. Az egészségügyi akkreditáció jm helyszíni találkozón torténete Az egészségügyi akkreditáció gyokerei az alig tobb mint száz évvel ezelotti Amerikai Egyesült Államok egészség-ügyi rendszeréhez vezethetoek vissza.

Hadas János Eur.

A XIX. Ezen állapotok hatására ben fogalmazta meg Ernest A. Codman, a Boston's Mas- sachusetts General Hospital sebésze az igényt jm helyszíni találkozón korhazi kôrulmények nő keresi válás és a betegutkôvetés bevezetésére, amellyel ellenorizni lehet az egyes betegek kezelésének eredményességét. Tovabbi standardok hozzaadasaval végul ban nyomtatasba kerult az elso, 18 oldalas stan-dardkézikônyv.

Tartalomjegyzék

A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy ben, tôbb egyesult allamokbeli és egy kanadai egészségugyi szervezet csatlakozasaval megalakult az elso egészségugyi akkreditacios szervezet, a Joint Commission on Accreditation of Hospitals JCAH [6, 8]. A JCAH egészen társkereső runner a minimumstandardok alapjan végezte tevékenységét, amikorra azonban egyértelmuvé valt, hogy ez a gondolkodasmod nem tarthato.

Egyrészt, ekkorra a tunéziai nők találkozó a szerelem amerikai korhaz mar teljesitette az alapveto elvarasokat; emellett a mukôdésbe lépett Medicare rendszer sokkal szigorubb elvarasokat vezetett be, amelyekre reagalnia kellett a szervezetnek.

Avedis Dona-bedian ez évben megjelent, alapveto jelentoségu cikke az egészségugyi minoségértékelésrol [9] vilagossa tette, hogy az ellatas minoségének értékeléséhez és fejlesztésé-hez alkalmazott eszkôzôk sokkal szofisztikaltabba valtak, ezaltal magasabb elvarasokat tamasztottak az akkredita-cio elé is. Ettol kezdve a szervezet a minimumelvarasok-rol az ugynevezett optimalisan elérheto standardok felé mozdult el, szervesen magaba foglalva a donabediani struktura-folyamat-eredmény modellt.

Вы временно заблокированы

A kôvetkezo években a rendszer folyamatos fejlodésen ment keresztul: a minoségugy szereploi az eleinte inkabb szubjektiv betegadat-elemzés felol a standardizalt, kime-netelorientalt felulvizsgalatok felé mozdultak el; az akk-reditacios minosités idotartamat jm helyszíni találkozón maximaltak; illetve kulônbôzo indikatorok alkalmazasat vezették be.

Komoly mérfôldkonek szamitott a JCAH ban ki-adott Agenda for Change dokumentuma, amelyben az iparbol atvett folyamatos minoségfejlesztés continuous quality improvement elve alapjan multidiszciplinaris csoportok fejlesztésére fokuszal az egyéni hibak és rosz-szul teljesito emberek helyett [10], elitélve ezzel az egészségugyben jellemzo egyéni bunbakkeresés jelensé-gét.

Az amerikai modell ezt kôvetoen, az es években terjedt at elobb az angolszasz orszagokba, majd Europa egyéb orszagaiba, Latin-Amerikaba, Afrikaba és Nyugat-Oceaniaba [11]. Az akkreditacio elterjedéséhez nagy-mértékben hozzajarult a Joint Commission altal ben alapitott Joint Commission International, amely az Egyesult Allamokon kivuli intézmények akkreditaciojat kezdte meg, mára pedig több mint 9O országban van jelen 7OO feletti akkreditált intézménnyel.

Az egészségügyi akkreditáció a fejlett országokban mára általánosan elfogadott és elismert eszközzé vált az ellátás mirôségének fejlesztéséhez. Ez utóbbi szemléletváltást jól mutatja az a tény, hogy miközben a legrégebbi szervezet, a Joint Commission által kiadott alapvetések tózé is csak a kö-zelmúltban, ben került be a betegbiztonság fogal-ma, 2Oben már jm helyszíni találkozón fejezet foglalkozik a betegbiz-tonsággal a standardkézikönyvben [8].

Ritka példaként Finnországban a jm helyszíni találkozón ellátórendszert is bevonták a programba. Napja-inkban az akkreditáció fókuszáról elmondható, hogy ideális esetben olyan teljes ellátórendszereket vizsgál, amelyek képesek önmaguk autonóm szabályozására, és a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére.

Az egészségügyi akkreditáció szakmai alapját az egész-ségügyre specifikusan fejlesztett standardok adják.

A standard jm helyszíni találkozón, kompetens testület által etôre meghatá-rozott, jól k0rülhatárolt elvárás, amely leírja egy szervezet elfogadható mukôdési szintjét [4].

Az ISQua stan-dardokkal szemben megfogalmazott kritériumai alapján az egészségügyi standard a szakmai ellátásnak helyt adó környezettel szembeni elvárásokat tartalmaz, vagyis az egészségügyi szervezetek mukôdésére fókuszál [18]. Ez rendkívül fontos kül0nbség azon eszközökkel szemben, amelyek az ellátás szakmai mirôségét vizsgálják például klinikai auditugyanis az akkreditáció ezáltal a gyógyí-táshoz kapcsolódó szakmai dôntéseket teljes egészében az ellátók kezében hagyja.

Időközbe katonai koalíció is alakul a szélsőséges iszlamista szervezet ellen, amelyhez eddig többek között Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Kanada is csatlakozott. Barack Obama amerikai elnök szerdán mutatja be az Iszlám Állam IÁ nevű szélsőséges iszlamista szervezet elleni stratégiáját — számolt be vasárnap az NBC News televíziós csatorna. A dzsihadisták kegyetlenül bánnak a lakosokkal, és üldöznek mindenkit, aki nem az iszlám általuk vallott tanai szerint él.

Ezt a standardok rendszeres, periodikus áttekintésé-vel és frissítésével valósítják meg. A standardoknak való megfelelés Mso felülvizsgálók általi felmérése nem folyamatos nem monitorozás jelle -gu tevékenység zajlikhanem periodikusan, általában évente végzett helyszíni felülvizsgálat on-site survey, site visit segítségével tôrténik.

Az elkészûlt ônértékelési jelentés emellett fontos tâmpontot ad a felülvizsgalatot végzok szâmâra. A felül-vizsgâlat lényegében egy rendkivül intenziv, szoros prog-ramterv alapjân végrehajtott helyszinbejârâs és interjuso-rozat, amely sorân a standardok âltal szabâlyozott strukturâkat, folyamatokat és adott esetben az eredmé-nyeket valos idoben, mukôdés kôzben tekintik meg, és értékelik. Jm helyszíni találkozón azt jelenti, hogy az akkreditâlo szervezetet képviselo felûlvizsgâlok akik szigoruan nem âllhatnak kollegiâlis vagy egyéb kôzeli kapcsolatban a felûlvizsgâlt intézménnyel személyesen lâtogatnak el a minosités alatt âllo intézménybe, ahol az alâbbi felûlvizsgâlati tech-nikâkkal mérik fel a standardok teljesûlését [4]: - személyes interjuk vezetokkel, klinikai ellâtokkal és kisegito személyzettel, illetve betegekkel és hozzâtar-tozoikkal ; - a betegellâtâs és az ahhoz kapcsolodo szolgâltatâsok megfigyelése; - az intézményi épûletek, a fizikai kôrnyezet megfigye-lése; - belso szabâlyozok, eljârâsok, oktatâsi programok és egyéb anyagok âttekintése; - meghatârozott eredménymutatok, indikâtorok érté-kelése; - betegdokumentâcio âttekintése.

Az akkreditâcio egyik fo erossége, hogy tudatosan a tényleges mukôdésre, nem pedig a dokumentâcio és sza-bâlyozâsok ellenorzésére fokuszâl - az utobbi ônmagâ-ban ugyanis kônnyen adhat megtévesztoen pozitiv képet egy intézményrol. A WHO as felmérése [11] alapjân a felûlvizsgâlat idotartama és a felûlvizsgâloi team létszâma az intézmény méretétol függoen vâltozik; az âtlagos idotartam 3 nap a szorâs 0, napaz âtlagos létszâm 3 fo a szorâs fo.

Iszlám Állam: nagy bejelentésre készül Obama

A standardok rendszerint az intézményi mukôdés jelentos részét lefedik minden, ellâtâshoz kapcsolodo strukturât és folyamatot, ideértve a fizikai kôrnyezetet és eszkôzparkot, takaritâst és sterilizâlâst, hulladékkezelést, étkeztetést, beszerzést, diagnosztikus és analitikus szolgâltatâsokat, gyogyszertâ-ri tevékenységet és raktârozâst, halottkezelést stb. Bâr felmérések szerint mind jm helyszíni találkozón felülvizsgâlô, mind a felül-vizsgâlt oldal az ido szukôsségét jelezte leggyakrabban, sem a felülvizsgâlôi létszâm, sem az ido nôvelése nem fehxtlenül jo megoldâs ezen problémâra a kôltségek és a folyamat komplexitâsânak, valamint a fogado intézmény szâmâra jelentkezo terhek tulzott nôvekedése caribbean nők találkozó [16].

A helyszini feMlvizsgâlatot egészségügyi végzettségu szakemberekbol âllo multidiszciplinâris team végzi. Szakmai megfeleloséget legmagasabb szinvonalon csak az értékelt szakmâban jâratos, gyakorlo szakember vizs-gâlhat, ezért az akkreditâcios jm helyszíni találkozón egyik fo jellem-zoje és erossége a kollegiâlis ellenorzés, angol szakkifeje-zéssel peer review alkalmazâsa.

A leheto legmagasabb szakmai szín-vonalú peerértékelés megvalósulása érdekében a legtöbb rendszerben elvárás, hogy a felülvizsgálók egészségügyi gyakorlati tapasztalattal rendelkezo ellátók legyenek. Ezen magas elvárásokat indokolja, hogy a felülvizsgálók nem pusztán passzív, értékelo funkciót töltenek be, ha-nem kiemelkedo szerepük van az intézmények felkészíté-sében és oktatásában akár szervezett, felülvizsgálatot megelozo tanácsadás formájában, akár az akkreditációs eljárás folyamán.

jm helyszíni találkozón hogyan lehet létrehozni egy nyereséges online társkereső

Éppen ezért a felülvizsgálók alapos kép-zésen vesznek részt aktív tevékenységük megkezdése elott, azt követoen pedig folyamatos értékelés és tovább-képzés alatt állnak.

A felülvizsgálói képzés fontosságát jelzi, hogy az ISQua külön akkreditálja a képzési progra-mokat [22], amelyek számára alapveto elvárás a standar-dok értelmezésének oktatása, a felülvizsgálati eljárás alapveto tevékenységét képezo interjúkészítési, megfi-gyelési és dokumentációelemzési technikák átadása, spe-ciális területekre betegbiztonság, infekciókontroll stb.

Hazai kongresszusok, rendezvények

Az akkreditáció a mai napig túlnyomórészben az álla-mi szférától függetlenül vagy azzal együttmuködve, ön-kéntes formában létezik.

Eszerint leírás legjobb társkereső intézmények maguk dönthetnek arról, hogy belépnek a rendszerbe és akkreditációs minosítésért folyamodnak vagy sem.

Az ösztönzok mellett meg kell említeni visszatartó té-nyezoként a növekvo tóltségeket.

Előzmények[ szerkesztés ] A terv kidolgozása[ szerkesztés ] Henning von Tresckow vezérőrnagy a bombaszakértő, bizalmasával Fabian von Schlabendorff főhadnaggyal tavaszán konyakosüvegnek álcázott bombát csempészett Hitler repülőjére, de a detonátor csütörtököt mondott [4] [5] A hivatalos Walküre terv felelőseként Stauffenberg vissza nem térő lehetőséget kapott, hogy a Walküre hadművelet tervét a Hitler elleni összeesküvés érdekeinek megfelelően dolgozza át.

Költségnek tekinthe-to az akkreditációs standardok gyakorlatba ültetésére fordított ido, menedzsment-eroforrás és pénz. Az egészségügyi akkreditáció specifikumainak bemu-tatása végén indokolt szót ejteni ezen rendkívül komplex és nagyszabású rendszer jelentoségérol, amely kifejlesz-tésébe és mutódtetésébe az elmúlt évtizedekben hatal-mas és egyre növekvo összegeket fektetnek.

Bár egy WHO-találkozón már ben kimondták, hogy az akkreditáció a legfontosabb módszer az egészségügyi minoségfejlesztési technikák közül [23], tényleges ered-ményességérol beszámoló kutatások csak több mint egy évtizeddel késobb kezdtek megjelenni a szakirodalom-ban. Greenfield és munkatársai ban még csak két területen, a pozitív szervezeti változás és a szakmai fejlo-dés eloidézésében találtak szignifikáns hatást [24].

Há-rom évvel késobb Alkhenizan és Shaw már egyértelmuen arról számolnak be, hogy az akkreditáció javítja az ellátás folyamatát és növeli a klinikai eredményességet az ellátás széles spektrumán [25].

Navigációs menü

Mivel a két rendszer tartalmá-ban, ezáltal intézményre gyakorolt hatásaiban is eltér egymástól, a fogalmak következetes használata kívána-tos. A fogalmak közötti eligazodásban az 1. A címszavak általá-nossága jól mutatja a rendszer alacsony egészségügyi specifikusságát, ugyanakkor bizonyítja a korábban emlí-tett átfogó rendszerszemléletet.

A két publikáció ugyanakkor meg-állapítja, hogy eredményeiket érdemes fenntartással ke-zelni, tekintve az alacsony statisztikai elemszámot, illetve egyéb esetleges torzító hatásokat például annak a lehe- tosége, hogy tulnyomorészt jol teljesito és ambiciozus korhâzak jelentkeztek a felmérésbe, ezért a minta alapbol torz.

jm helyszíni találkozón flört telefonon

Tovâbbi kMônbségek mutatkoznak az akkreditâcio és a tanusitâs kôzôtt a rendszerek szervezését tekintve. Az akkreditâcios rendszerekkel szemben alapveto ISQua-el-vârâs a standardok, a feMvizsgâlati modszertan és az ér-tékelési szempontok nyilvânos kôzzététele, elérhetosé-gük biztositâsa [18], mig az ISO-auditok esetében az auditeljârâs és a dôntési kritériumok nem publikâltak. Ennek hâtterében fontos tényezo az auditcégek kôzôtt fennâllo természetes piaci versenyhelyzet, szemben az akkreditâcios rendszerek rendszerint orszâgos szintu, nonprofit mukôdésével.

Mindez csôkkenti az ISO-audit értékelési folyamatânak âtlâthatosâgât. Az akkreditâcio esetében alapelv a felülvizsgâlôk peer stâtuszânak kizâro-lagossâga, mig az auditorokkal szemben ez nem kizâro jellegu elvârâs; emellett pedig az akkreditâcios felülvizs-gâlok képzési és teljesitményértékelési modszertana is hozzâférheto, szemben az auditszervezetek gyakorla-tâval.

jm helyszíni találkozón flörtöl testtartás

Uj szint hozott a minoségügyi területbe az ISO âltal kiadott és hazânkban ben kôzzétett MSZ EN jelu szabvâny, amely kifejezetten az egész-ségügyi ellâtâsra készült. Megâllapitâsaik szerint az uj szabvâny alapjaiban jelentosen hasonlit a esre, annak minoségirânyitâsi alapelveit azonban tizenegy, egészségügyre vonatkozo minoségjellemzovel egésziti ki: - helyes, szakszeru ellâtâs.