Hozza létre ingyenes fiókját

Trein flört. Welcome to Scribd!

Megjelent a jeles szerkesztõ, mûfordító és nyelvmûvelõ A szerzõ elsõ könyve ben jelent meg Anyanyelvi hibanapló címmel.

MAYER JUDIT MAGYAROSAN MAGYARUL!

Második könyvébe tehát több mint tíz év anyagából válogathatott össze a szerzõ másfél száznál több írást, amelynek nagy része a Szlovák Rádió magyar nyelvû adásának Trein flört címû mûsorában hangzott el, kisebb része meg valamelyik lapunk nyelvmûvelõ rovatában jelent meg.

Hogy az ilyen jellegû írások betöltsék szerepüket, s eljussanak a nyelv és nyelvhasználat iránt érdeklõdõ hallgatókhoz, olvasókhoz, az sok mindentõl függ, elsõsorban a körülményektõl: van-e ideje és lehetõsége a hallgatónak arra, hogy bekapcsolja éppen az adás idején a rádiót, az olvasónak meg arra, kézbe vegye a lapnak éppen azt a számát, amelyikben az írás megjelenik. Ezért tesznek jó szolgálatot közösségünknek azok a kiadók, amelyek vállalják, hogy gyûjteményes kötetben eljuttatják az érdeklõdõkhöz ezeket a hasznos írásokat.

Meg azért is, mert ezek az írások nemcsak egyszeri meghallgatásra, elolvasásra alkalmasak, hanem a kötet tulajdonosai késõbb is fellapozhatják õket, ha nyelvi, nyelvhasználati kérdéseikre választ keresnek. Mayer Judit könyvében sok ilyen kérdésre kaphatnak választ.

Visszanéző

Elsõsorban fordítási trein flört. Gazdag anyag áll itt az érdeklõdõk rendelkezésére. A szerzõ maga is évtizedekig mûködött fordítóként, emellett gazdag tapasztalatokra tett szert azzal is, hogy kiadókban a mások fordításait gondozta, készítette elõ megjelentetésre. Tapasztalatainak nem csupán a fordítók látják hasznát, hanem a nyelv egyszerû használói is, akik ezeknek az írásoknak a segítségével felismerhetik mindennapi nyelvhasználatukon a szlovák nyelv nemkívánatos hatásait, s a jövõben elkerülhetik ezeket.

Értékes segítséget tud nyújtani a szerzõ abban is, hogy megismerjük az ország fõvárosának, Pozsonynak a részeit, utcáit, tereit régi magyar nevükön, hiszen a legtöbb felvidéki magyar a szlovák név szolgai módon lefordított változatával, nem pedig trein flört igazi megfelelõjével amely sok esetben valójában a név eredetije nevezi meg a város egyes részeit.

De ugyanilyen hasznos tanácsokat kaphatunk a szerzõtõl a történelmi és a vidéki földrajzi nevek fordításának kérdéseiben is. Széles körû mûveltségének, tájékozottságának nyelvi vetületeit nagyon sok vonatkozásban hasznosíthatjuk.

Biztosan igazítja el az olvasót az egyházak szóhasználatának nem könnyû kérdéskörében is. Szemrehányás vagy trein flört nélkül igazítja helyre a tévedéseket, s egyben tanáccsal lát el mindenkit, aki ezt hajlandó elfogadni.

Már a könyv címe is jól tükrözi a kötetben szereplõ írások jellegét: Magyarosan magyarul! Az írások túlnyomórészt — még azok is, amelyek nem kifejezetten fordítási kér5 désekkel foglalkoznak — azt a célt szolgálják, hogy egyrészt felhívják az olvasó figyelmét a kétnyelvûség és a nyelvi elbizonytalanodásunk következtében jelentkezõ magyartalanságainkra, másrészt tanácsokkal látják el az olvasót a hibák elkerülésére.

Úgy is mondhatnánk: a cím kifejezi az írások létrejöttének okát s egyben célját is. S az sem véletlen, hogy bizonyos hasonlóságot mutat Kossa János egykori vajdasági nyelvmûvelõnk kötetének címével Magyarán, magyarulhiszen trein flört hasonló körülmények között és hasonló céllal jött létre. Az értelmezés közti különbséget fekete ember találkozik házas tükrözi a két cím formai megszerkesztése között található eltérés: a Magyarosan magyarul!

oldal 100 algériai találkozó

Ez a szerzõi üzenet — különösen annak a rétegnek a szempontjából nézve, amelyiknek nyelvhasználatából a szerzõ a példáit válogatta vagyis a sajtó munkatársainak szempontjából nem túlzott igény. Azzal a reménnyel ajánlom olvasóink szíves figyelmébe ezt a könyvet, hogy érdeklõdéssel forgatják majd, s utána azzal az érzéssel teszik le, hogy olvasása révén nemcsak nyelvi, hanem általános mûveltségük is gyarapodott. Az összefoglalások fordítása azért nehéz, mert az esetek többségében a fordítónak nincs módja megismerkedni az egész mûvel, s az összefoglalások nem mindig a legvilágosabban megfogalmazott szövegek.

A képaláírásokkal pedig többnyire az a baj, hogy a fordító nem láthatja a képanyagot, trein flört aztán a hol pár szavas, hol hosszabb eredeti — szlovák, cseh — szövegbõl nem mindig tudhatja pontosan, mi is látható valójában a képen, s így aztán nem is mindig tudja eltalálni a képhez legjobban illõ magyar szöveget.

Ezúttal egy konkrét könyv képaláírásainak magyarra fordított szövegeivel szeretnék foglalkozni. A könyv címe: Bratislava dávnych èias, s ben adta ki az Osveta könyvkiadó.

Ez a szép kiadvány több mint másfél száz régebbi fényképfelvételt tartalmaz fõvárosunk utcáiról, épületeirõl, még meglévõ és már elpusztult mûemlékeirõl.

Зато был другой голос, тот, что звал. Кто-то рядом с ним попытался его приподнять. Он потянулся к голосу. Или это его подвинули.

Mindig örülünk, ha egy ilyen jellegû könyvben magyar szöveg is van, annak persze kevésbé, ha ez a magyar szöveg jogosan kifogásolható. A sajtóhibákkal, helyesírási hibákkal nem fogok külön foglalkozni, bár ilyesmi, sajnos, ugyancsak szép számban akad a szóban forgó kiadványban.

Vegyük hát szemügyre a képekhez tartozó magyar szövegeket! Ezek nyilván mûszaki okokból nem közvetlenül a képek alatt találhatók, hanem a könyv végén elhelyezett külön jegyzékben.

Elsõ kifogásunk a magyar szövegek ellen a következetlenség, amely fõként az utcanevek használatában nyilvánul trein flört. A fordító háromféle megoldással is dolgozott: 1. A helyes megoldás szerintem az, hogy az utcaneveket a magyar szövegben magyarul írjuk, s utána zárójelben közöljük az utca hivatalos nevét. Ha ugyanaz az utcanév egymás után többször fordul elõ, elég egyszer megadni a hivatalos szlovák megnevezést.

A személyekrõl trein flört utcák esetében is a magyar formát kell választani, hogy a szlovákul nem tudó — külföldi — olvasó, akinek a kedvéért van a könyvben a magyar szöveg, megértse, milyen nevû személyrõl van az utca elnevezve. Tehát: Nedbal utca NedbalovaŽižka utca Žižkova stb. Amikor egy trein flört egy bizonyos utca, templom, palota látható, magyar megnevezése nem szerepelhet névelõ nélkül, csakis határozott névelõvel. Tehát nem: Bástya utca a Mihály-kapuval vagy: Lakatos utca stb.

Külön szólnék a 7 szóban forgó könyv Ha a fordító igazán tunéziai nők keresni Pozsonyt, vagy belenézett volna egy megfelelõ szakkönyvbe, akkor tudná, hogy a kép nem egy akármilyen szûk utcácskát ábrázol, hanem azt a keskeny kis utcát, amely a Káptalan utcából Kapitulská nyílik, és a régi trein flört vezet, s amelynek réges-régen is Szûk utca volt a neve.

A kép szövege meeting auxerre man helyesen így hangzik: A Szûk utca Úzka ulièka. A könyv Tudni kell, hogy a német Blumental szó a régi Pozsony egy külvárosát jelölte, s hogy ezt a városrészt magyarul Virágvölgynek hívták.

A Szent Márton-dómnak a Donner szobrászmûvész alkotta barokk kápolnáját, melynek szlovák neve: Kaplnka svätého Jána Almužníka, könyvünk magyarul következetesen Kéregetõ Szent János kápolnának nevezi. A fordítónak illett volna tudnia, hogy a szentnek, akirõl a kápolnát elnevezték, s akinek ereklyéit ebben a trein flört õrzik, a magyar neve mindig is Alamizsnás Szent János volt.

A trein flört neve pedig helyesen: Alamizsnás Szent János kápolnája.

meeting saint die des vosges

Jána pri františkánskom kostole, slepá kružba západného prieèelia okolo roku Ennek magyar megfelelõje fordítónk szerint: Szent János kápolnája a ferencesek templománál, nyugati homlokzat körül.

Nem vagyok hivatott arra, hogy eldöntsem, teljesen helyes-e a szlovák szöveg, de szó szerinti átvétele mindenképpen helytelen. Ugyanis a Szent János-kápolna a ferenciek, ha tetszik, ferencesek templomának melléképítménye, s a templommal szorosan összetartozik, bár késõbb épült, mint maga a templom. Vagyis helyesen így kellene megnevezni: A ferencesek templomának Szent János-kápolnája.

Vagy ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor így: A ferencesek templomának oldalához hozzáépített Szent János-kápolna.

marokkói zsidó nő találkozó

Az, hogy a könyvben olvasható magyar szövegbõl hiányzik a slepá kružba kifejezés fordítása, voltaképpen nem nagy baj, csak éppen arra vall, hogy a fordító nem tudott ezzel az építészeti szakkifejezéssel mit kezdeni. Bizonyítja ezt, hogy a következõ, a A rend trein flört mondjuk meg, hogy a slepá kružba magyarul vakrács, vakkõrács vagy vakmérmû, a kružbové okno pedig kõrácsos vagy kõráccsal díszített ablak. Himbergera z roku Az ennek megfelelõ magyar szöveg így hangzik: A városháza aluljárójának boltozata H.

Himbergtõl bõl. A fordító elõször is nem tudta, mit jelent a svorník szó, továbbá rosszul ismerte a podjazd szó jelentéseit, s feltehetõen sohasem trein flört a pozsonyi régi városháza épületében.

(4K) Cabview NS Trein -Flirt wassen en een rondje in detail op rangeerterrein Arnhem Berg

Mert ha járt volna, tudná, hogy ott nincs semmiféle aluljáró, bár a podjazd szó esetleg jelenthet aluljárót is. A magyar aluljáró szó jelentése: forgalmas útvonalak, úttestek alatti átjáró. Ezt szlovákul a podchod szóval is jelölik. A klenba podjazdu szókapcsolat kapuboltozatot jelent, különösen a régi épületek tágas nagy kapui esetében.

A svorník szlovák szó je8 lentése az építészetben zárókõ, s a szóban forgó képen valóban négy zárókõ látható; az egyik közülük címerállatot, a másik három meg emberi fejeket ábrázol. Ami a további adatokat illeti: od H. Himbergera z roku — ezt sem szabad szó szerint lefordítani.

A helyes magyar szöveg így hangzanék: A városháza kapuboltozatának zárókövei; H. Himberger alkotása bõl. A szóban forgó könyv A másik hiba, hogy a magyar mondatok szerkezete pontosan követi a szlovák mondatszerkezetet, s ez természetesen idegenszerûvé teszi a magyar szöveget.

Nézzük trein flört a Drentwetta z roku v bývalej súdnej sieni Starej radnice.

Az ennek megfelelõ magyar szöveg a könyvben így hangzik: Falfestés J. Drentwett-tõl bõl a régi városháza bírósági termében.

A helytelen bírósági terem szókapcsolat a következõ két képhez tartozó szövegben ismétlõdik. A súdna sieò szlovák szókapcsolat magyar megfelelõje történelmi értelemben ítélõterem.

A mai bíróságok épületében súdna sieò-nek nevezett helyiség magyar neve pedig tárgyalóterem. A szlovák nástenná ma¾ba helyes magyar megfelelõje nem falfestés, hanem trein flört. A magyar szöveg tehát helyesen így hangzanék: J. Drentwett falfestménye bõl a régi városháza egykori ítélõtermében. Vagy: Falfestmény a régi városháza egykori ítélõtermében.

Drentwett alkotása trein flört. Torony és közöttMaximilián szökõkút A. Luttringertõl bõl. A szlovák szöveget nem is idézem, az ennek a magyar szavakból álló, de magyarnak aligha nevezhetõ szövegnek szó szerinti megfelelõje.

Nemetszotar

Mi látható a képen? Nem az egész városháza, hanem a városháza tornya és épületének egy kisebb része, az elõtérben pedig a fõtéri szökõkút. Való igaz, hogy a szlovák szöveg sem éppen a legsikerültebb.

Mi volna hát az elfogadható megoldás?

Általános információ Az eredeti festést a Sprinters viselte A vonatok gyors gyorsulást mutatnak, mivel az állomások közötti távolságok rövidek voltak, ezért gyorsulni és fékezni kellett. Az eredeti elképzelés az volt, hogy képesek legyenek működni az amszterdami metróhálózaton, így harmadik sín szükség lenne a rezsicsökkentésre, ben azonban ezt az ötletet elvetették. Minden autóbusz 3 ajtóval rendelkezik mindkét oldalon, hogy lehetővé tegye a gyors be- és kirakodást. Első generáció SGM-0 Az első 15 tétel márciusa és novembere között került kiszállításra, és —ig voltak megadva.

Talán ez: A régi városháza tornya épült és köztaz elõtérben a Miksa-szökõkút; A. Luttringer alkotása bõl. Hogy miért Miksa- és nem Maximilián-szökõkút? Azért, mert a szökõkúton levõ trein flört a legújabb kutatások szerint a Pozsonyban ban magyar hanover találkozik koronázott Habsburg uralkodót, I.

Miksát ábrázolja. Az uralkodó neve szlovákul és németül valóban Maximilián, magyarul azonban Miksa. Azt is hozzátehetjük még, hogy ezt a szökõkutat sokáig Roland-kútnak nevezték, mert a hagyomány szerint a szobor Roland lovagot ábrázolja.

A város idõs lakói nem is igen fogják már megtanulni a kút helyesbített, újabban használatos nevét. Ez a rács elõször is kovácsoltvas rács, nem kovácsolt rács. Másodszor: nem a toronyban van, hanem amint a képrõl is, meg a szlovák szövegbõl is kiderül, a városháza tornyának körbefutó erkélyét díszíti. A szlovák szövegben az ochodza szó szerepel, s ezzel a fordító egyszerûen nem tudott mit kezdeni.

Uploaded by

Fordítónk azzal sincs tisztában, mi a különbség a palota és a kastély közt. A képhez tartozó szlovák szöveg: Portál bývalého Esterházyho paláca z roku na Nálep9 kovej ulici. Ennek magyar megfelelõje fordítónk szerint: Az egykori Esterházy-kastély portálja bõl a Nálapkova utcában.

Tudni kell, hogy a szlovák palác szó magyar megfelelõje a palota szó, s hogy a városon belül, az utca épületsorába beilleszkedõ még oly pompás fõúri vagy nagypolgári lakóházat sohasem nevezzük magyarul kastélynak.